Nieuwe maatregel 'Agroforestry' in het programma voor plattelandsontwikkeling - 25 augustus 2010

Eind juli keurde de Vlaamse regering de nieuwe maatregel 'agroforestry' goed, die van kracht wordt in 2011. Deze nieuwe maatregel kadert binnen de strategische doelstelling 8 van de Vlaamse strategie voor plattelandsontwikkeling. De maatregel, die beantwoordt aan een maatschappelijke vraag naar meer duurzame en extensieve productiemethoden in de land- en tuinbouwsector, combineert het telen van bomen in rijen voor de productie van biomassa met klassieke landbouwteelten zoals grasland, weide, akkerbouwgewassen of groenten. Ook de landschappelijke waarde van het platteland wordt verhoogd. Op langere termijn wordt een economische win-win situatie gerealiseerd door het feit dat de productie van biomassa (hout, …) en het verminderd gebruik van nutriënten/gewasbescherming het verlies aan opbrengsten van de klassieke teelten compenseert.

De begunstigden zijn landbouwers met percelen gelegen in  Vlaanderen. De landbouwer die op een of meer van zijn percelen een boslandbouwsysteem toepast kan hiervoor een subsidie ontvangen. Het boslandbouwsysteem is een combinatie van de teelt van hoogstammige houtige gewassen en een-of meerjarige landbouwgewassen.  De minimale oppervlakte om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt 1 ha.

Voor meer info over de concrete uitvoering van deze maatregel kunt u terecht bij Agentschap voor Landbouw en Visserij - Afdeling Markt- en Inkomensbeheer Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 41, 1030 Brussel: Jos De Smedt - Tel: 02/552 75 13 - jos.desmedt@lv.vlaanderen.be

Bron: www.vleva.be
Datum: 25/08/2010