Agromilieumaatregelen

Enerzijds zijn er de agromilieumaatregelen beheerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij. In de linkse kolom vindt u een opsomming van de maatregelen plus een woordje uitleg.

De Vlaamse overheid biedt een aantal agromilieuverbintenissen aan met als doel de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde milieu- en natuurdoelstellingen. Sommige van deze verbintenissen spelen in op de vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, andere zorgen voor de bescherming van de flora en de fauna op percelen in landbouwgebruik. Ook verbintenissen om de erosie op perceelsniveau aan te pakken komen aan bod.

In de regel liggen de percelen vast voor de looptijd van de verbintenis. Voor sommige maatregelen, voornamelijk diegene die inspelen op de teelttechniek, kan jaarlijks van perceel gewisseld worden. In de beschrijving die volgt wordt dit bij elke maatregel expliciet weergegeven.

Om een subsidie te verkrijgen voor agromilieuverbintenissen moet de landbouwer voldoen aan de “Pijler I-randvoorwaarden”. Dit zijn de voorwaarden om de toeslagrechten te bekomen. Bovendien moet de landbouwer ook voldoen aan de wettelijke vereisten voor het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Om een hogere effectiviteit te bekomen naar milieu- of natuurdoelstellingen kunnen bepaalde agromilieuverbintenissen met elkaar gecombineerd worden. De maatregelen die onderling combineerbaar zijn, zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid.

De verbintenissen worden aangegaan voor een periode van 5 jaar. In bepaalde gevallen zal de mogelijkheid geboden worden om deze verbintenissen te verlengen tot 7 jaar.