Introductie van vlinderbloemige gewassen in het silagevoeder

Deze agromilieuverbintenis beoogt een diversificatie van de ruwvoederwinning in de Vlaamse veehouderij. Het is immers perfect mogelijk om een gedeelte van de eiwitbehoefte op het bedrijf in te vullen door teelten als klaver, grasklaver of luzerne. Op deze manier wordt een meer bedrijfsgebonden voedering bekomen die minder afhankelijk is van externe eiwitbronnen.

De landbouwer kan een subsidie van maximaal 275 euro/ha ontvangen als hij/zij aan volgende voorwaarden voldoet:
■ een verbintenis aangaan om gedurende 5 opeenvolgende jaren minstens een halve hectare grasklaver, rode klaver of luzerne te telen en het maaisel te gebruiken in de voedering van zijn dieren
■ de percelen mogen jaarlijks omgewisseld worden. Dit wordt aangegeven via de verzamelaanvraag
■ het totale voederareaal van het bedrijf, zonder het tijdelijk en blijvend grasland, moet jaarlijks voor minstens 10% uit vlinderbloemige teelten bestaan;
■ enkel landbouwers met herkauwers komen in aanmerking voor deze subsidie
■ de teelt moet minstens tot 15 februari van het volgende jaar behouden worden en ze mag uitsluitend gemaaid worden, dus niet begraasd

Contact:
Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt- en Inkomensbeheer
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
e-mail: mib@lv.vlaanderen.be