Mechanische onkruidbestrijding

In de Vlaamse land- en tuinbouw worden de meeste teelten onkruidvrij gehouden met behulp van gewasbeschermingsmiddelen. Het is nochtans mogelijk om bepaalde teelten via mechanische onkruidbestrijding onkruidvrij te houden. Het weglaten van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen heeft een onmiddellijk positief effect op het milieu. De bodem- en waterkwaliteit gaan er op vooruit en ook de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving neemt toe.

Wanneer kan een landbouwer de subsidie van maximaal 250 euro/ha ontvangen?

Als hij/zij aan volgende voorwaarden voldoet:
■ een verbintenis aangaan om gedurende 5 opeenvolgende jaren minstens een halve hectare landbouwteelten onkruidvrij te houden door middel van uitsluitend mechanische onkruidbestrijdingstechnieken
■ de percelen mogen jaarlijks omgewisseld worden. Dit wordt aangegeven via de verzamelaanvraag
■ geen gewasbeschermingsmiddelen of bodemontsmettingsmiddelen gebruiken tijdens de hoofdteelt, maar ook niet tijdens de voor- of nateelt voor een totale duur van minstens 1 jaar
■ een teeltfiche bijhouden waarop de nodige gegevens over het gewas worden genoteerd: o.a. zaai- of plantdatum, voorteelt, nateelt, voorziene oogstdatum, de toegepaste mechanische onkruidbestrijding (datum en werktuig) 

Alle percelen in open lucht mogen aangegeven worden voor deze subsidie, behalve blijvend grasland, grasklaver, bebossing, beschutte teelten en braak. Non-foodbraak komt wel in aanmerking voor de subsidie.

Contact:
Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt- en Inkomensbeheer
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
e-mail: mib@lv.vlaanderen.be