Reductie van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de sierteelt

De sierteeltsector kenmerkt zich door een grote intensiteit en een hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Met deze agromilieuverbintenis wil de Vlaamse overheid de Vlaamse sierteeltbedrijven stimuleren om op bedrijfsniveau het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te optimaliseren. Door de realisatie van een concreet plan op bedrijfsniveau wordt een resultaatverbintenis aangegaan om de beoogde reductiedoelstellingen daadwerkelijk te behalen.

Wanneer komt een sierteler in aanmerking voor de subsidie?

Als hij aan volgende voorwaarden voldoet:
■ een verbintenis aangaan om gedurende 5 opeenvolgende jaren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor zijn oppervlakte sierteelt (min. 10 are) op zijn exploitatie te optimaliseren, rekening houdend met de milieu-impact van zijn gewasbeschermingsmiddelen- en meststoffengebruik
■ de percelen mogen jaarlijks omgewisseld worden. Dit wordt aangegeven via de verzamelaanvraag
■ de registratie bij VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt) uitvoeren per periode van vier weken, waarbij voor de gewasbeschermingsmiddelen minimaal het middel, de formulering en de hoeveelheid moet worden vermeld en voor de meststoffen de formulering en de hoeveelheid
■ in het kwartaal dat volgt op het eerste jaar van registratie een plan indienen
■ voor het einde van de periode van vijf jaar, het plan uitgevoerd hebben
■ vanaf het derde jaar van registratie minstens eenmaal per jaar een score behalen van minstens 70% voor het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (A-categorie)

De subsidie bedraagt maximaal 900 euro/ha voor de intensieve sierteelt onder glas of plastiek, maximaal 450 euro/ha voor de intensieve sierteelt in open lucht en maximaal 75 euro/ha voor de boomkwekerijteelten.

Contact:
Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt- en Inkomensbeheer
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
e-mail: mib@lv.vlaanderen.be