Toepassen van de biologische productiemethode

De voorbeeld- en hefboomfunctie die de biologische landbouw vervult, is essentieel in de evolutie naar een duurzame landbouw in Vlaanderen. De biologische landbouw heeft belangrijke troeven op het vlak van de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het voorkomen van verontreiniging door pesticiden, overbemesting en luchtverontreiniging en ook voor diergezondheid.

De biologische productiemethode vraagt van de landbouwer wel grote inspanningen. De maatschappij erkent deze inspanningen en inkomstenderving die ermee gepaard gaat echter onvoldoende en is ook niet bereid de directe meerkosten voor biologische producten volledig te betalen.

Deze agromilieuverbintenis biedt een financiële ondersteuning aan land- en tuinbouwers die willen omschakelen naar de biologische landbouwproductie. De extra kosten die daarmee gepaard gaan, moeten worden vergoed. Gedurende de eerste 2 à 3 jaar is het belangrijk om de meerkosten van de omschakeling te vergoeden, omdat de producten nog niet kunnen worden afgezet als biologisch geteelde producten. Maar ook hierna blijft ondersteuning belangrijk omdat de stagnatie van de laatste jaren zou worden omgezet in een groei van de sector.

De landbouwer kan de subsidie ontvangen als hij/zij een verbintenis aangaat om gedurende 5 opeenvolgende jaren de biologische productiemethode toe te passen volgens alle geldende wettelijke bepalingen. De percelen worden aangegeven via de verzamelaanvraag.

De subsidie is afhankelijk van de teelt en is degressief gedurende de eerste vijf jaren na de omschakeling.

Contact:
Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt- en Inkomensbeheer
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
e-mail: mib@lv.vlaanderen.be