Andere maatregelen

Andere maatregelen onder As 2 zijn:

  • Compenserende betalingen binnen en buiten Natura 2000
  • Inrichtingsmaatregelen door landbouwers in het kader van de kaderrichtlijn Water
  • Bebossing van landbouwgronden
  • Niet-productieve investeringen in bossen

In de linkse kolom kunt u terug een kort woordje uitleg per maatregel vinden.