Bebossing van landbouwgronden

Het huidig bosareaal in Vlaanderen is beperkt. Hierdoor is er een continue balans nodig tussen de verschillende functies van een bos zoals recreatie, ecologie en economie. Een uitbreiding van het bosareaal levert op vele vlakken een belangrijke bijdrage, bv. tot de Vlaamse milieudoelstellingen omdat de natuurwaarde van ons Vlaams platteland wordt verhoogd en het ook de klimaatsverandering helpt tegen te gaan. Anderzijds wordt aan de landbouwer een alternatief aangeboden voor zijn reguliere landbouwactiviteiten.

Bebossingssubsidies worden toegekend aan particulieren (al dan niet landbouwers) en aan openbare besturen die landbouwgrond in eigendom of in pacht hebben. De totaal te bebossen oppervlakte moet minstens 0,5 ha bedragen en de aangelegde bossen moeten minstens 25 jaar in stand gehouden worden, met uitzondering van 15 jaar voor populier.

De steun die wordt toegekend kan worden opgesplitst in drie onderdelen.

Aanplantingssubsidie
De basissubsidie varieert van 850 tot 3.700 euro/ha afhankelijk van de boomsoort. Verder wordt nog voor een extra tegemoetkoming gezorgd bij het aanplanten van een onderetage (500 euro/ha), aanleggen van mantelstruweel of brandsingel (100 euro/100 meter) en het gebruik van aanbevolen herkomsten (250 euro/ha).

Onderhoudssubsidie
De eerste vijf jaar na de aanplanting kan een jaarlijkse onderhoudssubsidie worden toegekend. Voor inheemse loofhoutsoorten bedraagt dit voor de periode van 5 jaar 1.750 euro/ha, voor populier 1.100 euro/ha en voor naaldbomen 875 euro/ha.

Inkomenscompensatie
Deze subsidie varieert afhankelijk van het statuut van de aanvrager en het bebossingsconcept. De duurtijd van de subsidie is ook variabel.

Contact:
Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Beleid
Tel. 02 553 81 02
E-mail: anb@vlaanderen.be