Compenserende betalingen binnen en buiten Natura 2000

In gebieden met beperkingen op milieuvlak, de “kwetsbare zones natuur”, worden er door het Vlaams Gewest strengere normen opgelegd tegenover de rest van de agrarische structuur. In deze gebieden, die waardevol zijn vanwege van de natuur, legt de Vlaamse wetgeving een bemestingsverbod op. Het is de bedoeling om zo in deze gebieden de natuurontwikkeling te bevorderen en een betere milieukwaliteit te bekomen.

Om te kunnen deelnemen aan de maatregel moet men:
■ landbouwer zijn met één of meer percelen in gebruik in de kwetsbare zone natuur met bemestingsverbod
■ tijdens de perceelsregistratie de vergoeding natuur aanvragen
■ het perceel van 1 januari t.e.m. 31 december in gebruik hebben
■ de landbouwactiviteit in het gebied gedurende ten minste vijf jaar vanaf de eerste betaling voortzetten
■ géén bestrijdingsmiddelen gebruiken, met uitzondering van de pleksgewijze bestrijding van distels
■ een begrazingsregister bijhouden voor die percelen die begraasd worden

Het steunbedrag bedraagt maximaal 150 euro/ha/jaar.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 72 62
E-mail: liesbeth.dhont@vlm.be