Inrichtingsmaatregelen door landbouwers in het kader van de kaderrichtlijn Water

Problemen zoals verdroging enerzijds en wateroverlast anderzijds komen op wereldniveau, maar ook binnen Vlaanderen, meer en meer onder de aandacht. Het veranderende klimaat zal deze fenomenen waarschijnlijk nog versterken in de toekomst.

Met deze maatregel wil men de problematiek van verdroging en wateroverlast aanpakken door aan waterconservering te doen. Dit houdt in dat gebiedseigen water tijdelijk wordt vastgehouden in bovenstroomse gebieden. Dit zorgt voor een stijging van de grondwaterstand en een reductie van het vochttekort tijdens droogteperiodes en voor een verhoogde aanvulling van het ondiepe en diepe grondwater.

Waterconservering is maatwerk en hangt samen met heel wat perceelsspecifieke kenmerken zoals bodemtype en gewas. Daarenboven is het nodig om gebiedsgericht te denken bij het opzetten van dergelijke projecten omdat verdroging en wateroverlast niet stoppen aan perceelsgrenzen. De maatregel zal daarom enkel kunnen worden toegepast binnen beheergebieden die worden afgebakend volgens de criteria van de Kaderrichtlijn Water. Overstromingsgebieden behoren hier niet bij.

Hoe kan een landbouwer praktisch inspelen op deze problematiek?

enkele voorbeelden:
■ aanpassing van slootprofielen
■ plaatsing van regelbare stuwtjes
■ aanleggen van aarden ophogingen aan perceelsranden
■ plaatsen van peilbuizen voor monitoring 

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 72 62
E-mail: liesbeth.dhont@vlm.be