BO Erosiebestrijding

Erosie is in bepaalde streken in Vlaanderen een groot probleem. Erosie veroorzaakt op de akkers zelf veel problemen zoals opbrengstverlies door het wegspoelen of bedelven van (kiem)plantjes en op lange termijn een dalende bodemvruchtbaarheid. Maar ook naast het veld zorgt erosie voor problemen zoals modderstromen op wegen en in woonwijken of vervuiling en het dichtslibben van waterlopen en riolen.

Volgende pakketten uit de beheerovereenkomst spelen in op de gevolgen van de erosie:
■ grasbufferstroken (0,13 euro/m2)
■ grasgangen (0,16 euro/ha tenzij het paalt aan de rand van een perceel 0,13 euro/ha)
■ dammen met erosiepoel (steunbedrag is afhankelijk van de grootte van de poel).

Erosie kan natuurlijk ook aan de bron worden aangepakt via volgende pakketten:
■ niet-kerende bodembewerking (80 euro/ha)
■ directe inzaai (200 euro/ha)

Voor sterk erosiegevoelige gebieden bestaat al de wettelijke verplichting om één erosiebestrijdingsmaatregel toe te passen. Dit blijft geldig, maar bepaalde van bovenstaande pakketten gaan nog verder en daardoor kan zowel het milieu als de landbouwer winst doen door deze op te nemen. Het steunbedrag wordt dan aangepast.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 72 62
e-mail: liesbeth.dhont@vlm.be