BO Water

De nitraatproblematiek in Vlaanderen is gekend evenals de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Deze maatregel wil ondersteuning bieden aan die landbouwers die verder gaan dan de wettelijke normen voor bemesting en op die manier mee de milieudoelstelling inzake nitraat willen invullen.

De maatregel spitst zich toe op percelen gelegen in kwetsbaar gebied water. Op deze percelen verplicht men zich ertoe:
■ de bemestingsnorm die geldig is voor de totale N in deze gebieden te verminderen met minimaal 30%
■ een bemestings- en/of begrazingsregister bij te houden

Naast deze voorwaarden is het steunbedrag ook afhankelijk van de jaarlijkse nitraatresidubepaling die moet gebeuren op elk perceel (per 2 ha). Enkel indien uit de meting blijkt dat de grenswaarde van 86 kg NO3-N/ha niet is overschreden, zal het steunbedrag kunnen worden uitbetaald.

Het steunbedrag is afhankelijk van de teelt. Voor akkerbouwgewassen kan men 450 euro/ha ontvangen, voor grasland 685 euro/ha.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 72 62
E-mail: liesbeth.dhont@vlm.be