Doelstellingen van As 3

Diversificatie van landbouwactiviteiten naar nietagrarische activiteiten verhoogt de leefbaarheid van de landbouw en draagt bij tot een aantrekkelijk, kwaliteitsvol en multifunctioneel platteland

De instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed draagt bij tot de herwaardering van dit patrimonium, en genereert ook werkgelegenheid op het platteland.

Aandacht voor kwaliteitsvolle vestigingslocaties, ondernemerschap op het platteland en een ruimtelijk- economisch perspectief, conform de principes en doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dragen bij tot de creatie van een gunstig economisch klimaat op het platteland

Het opzetten van basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking, met inbegrip van culturele en vrijetijdsactiviteiten, ten behoeve van een dorp of een aantal dorpen, en voor de daarmee samenhangende kleinschalige infrastructuur (incl. dorpskernvernieuwingen) zorgen voor een leefbaar en kwaliteitsvol platteland.

Opleiding en voorlichting.

De inzet van instrumenten en acties gedefinieerd in het decreet natuurbehoud om een bijdrage te leveren aan de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones.