Gebiedsgerichte plattelandsprojecten

De versnippering van het Vlaamse platteland vraagt een gebiedsgericht beleidskader. Om in te spelen op specifieke lokale kansen en noden is het belangrijk om op maat te werken van het gebied. Daarom is er een partnerschap opgebouwd tussen de Vlaamse minister voor Plattelandsbeleid, de provinciebesturen en de afdeling Platteland van de Vlaamse Landmaatschappij en de lokale besturen en andere plattelandsactoren om dit gebiedsgericht plattelandsbeleid uit te voeren. Dit partnerschap wordt ook structureel verankerd door middel van provinciale managementcomités (PMC’s). Per provincie wordt één PMC voorzien.

Om dit gebiedsgericht beleid te realiseren, wordt een tweesporen beleid gehanteerd: via projectoproepen voor het buitengebied én via de Leader-methodiek. Beide sporen komen evenwaardig aan bod.

Gebiedsgericht beleid via projectoproepen voor het buitengebied
Hier zullen de PMC’s projectoproepen lanceren en projecten toewijzen. De projectoproepen worden uitgevoerd in het buitengebied maar buiten de af te bakenen Leader-gebieden (tenzij ze ten dienste staan van het hele buitengebied van de provincie). De dagelijkse opvolging van de projectwerking gebeurt door de bestaande provinciale plattelandsloketten. Projectpromotoren kunnen rekenen op maximaal 65% overheidssteun op de totale projectkosten.

Gebiedsgericht beleid via de Leader-methodiek
Leader heeft als doelstelling plattelandsactoren te helpen het potentieel van hun plaatselijke regio op langere termijn te ontwikkelen. Dit gebeurt via Plaatselijke Groepen (PG’s). Deze PG’s moeten hun lokale ontwikkelingsstrategie opstellen en uitvoeren. Dit houdt in dat zij onder meer verantwoordelijk zijn voor de selectie van projecten, de begeleiding van de promotoren, de financiële en inhoudelijke opvolging van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie en voorlichting en publiciteit.

Meer informatie omtrent deze maatregelen kunt u weervinden door op de maatregel te klikken in de linkse kolom.