Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking

Ook op het platteland zijn er groepen zoals jongeren, ouderen, personen met een handicap en kansarme gezinnen, die nood hebben aan aangepaste voorzieningen. In tegenstelling tot de steden die voor elk van deze groepen specifieke vangnetten hebben, blijkt dat dit op het platteland vaak niet het geval is. Binnen de specifieke context van het platteland moeten er welbepaalde acties komen om basisvoorzieningen voor deze kwetsbare groepen op te zetten.

Per doelgroep kunnen projecten worden ingediend die o.a. volgende thema’s bespelen:
■ jeugd: investeren in voorzieningen voor spel en opvang
■ senioren: het opzetten van ouderenvoorzieningen, integratie van zorgvoorzieningen, opzetten van pilootprojecten naar woonzorgregio’s, opzetten van vrijwilligersorganisaties ten behoeve van ouderen
■ kansarmen: opzetten van sociale tewerkstellingsinitiatieven voor plattelandstaken, uitwerken van specifieke instrumenten om armen op het platteland op te sporen, te bereiken en te begeleiden; daarbij ook extra aandacht voor de specifieke doelgroep: landbouwers in moeilijkheden; agrarische armoede
■ personen met een handicap: opzetten van acties inzake toegankelijkheid.

Ook op regionaal niveau kunnen basisdiensten worden opgezet:
■ wonen: het opzetten van de dienstverlening naar de woonsituatie op het platteland, zowel naar woningkwaliteit, woningvoorraad, leegstand, sociale woonvormen als, specifiek voor ouderen, de integratie van zorgvoorzieningen
■ servicecentra en integratie van basisvoorzieningen

Wie kan hiervoor projecten indienen?
Lokale besturen, publiekrechtelijke rechtspersonen, middenveldorganisaties en in het bijzonder ook organisaties uit de sociaal-economische sector (tewerkstelling, sociale diensten).

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij – Centrale Directie
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 69 67 - Fax. 02 543 73 99
e-mail: nadine.vantomme@vlm.be

en de provinciale plattelandsloketten bij de provinciebesturen.