Bevordering van toeristische activiteiten

Het Vlaamse platteland heeft een groot toeristisch en recreatief potentieel. Het is zowel het uitloopgebied van de stadsbewoner als het leefgebied van de plattelandsbewoner. Maar bepaalde gebieden hebben nood aan nieuwe impulsen voor toerisme en recreatie en daar is het belangrijk om een identiteitsgevoel te creëren voor dat gebied. Dit zal ook de lokale economie en de waarde van het gebied in het algemeen een nieuwe impuls geven.

In de projectoproepen die zullen worden gelanceerd, komen volgende thema’s zeker aan bod:
■ optimalisatie van de kwaliteit van de recreatieve infrastructuur
■ uitbouw van onthaalknooppunten
■ streekeducatieve begeleiding van de bezoeker en educatieve infrastructuur
■ ontwikkeling en/of marketing van toeristische diensten die betrekking hebben op plattelandstoerisme 

Wie kan hiervoor projecten indienen?
Lokale besturen of van de lokale besturen en provincies afhankelijke toeristische en recreatieve verenigingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en in het bijzonder de publiekrechtelijke rechtspersonen belast met de uitvoering van landinrichtings-, ruilverkavelings-, en natuurinrichtingsplannen en middenveldorganisaties.

Binnen deze maatregel zal er ook aandacht zijn voor landinrichting, natuurinrichting en ruilverkaveling. In grote projecten kunnen zij een middel zijn om de kwaliteit van de recreatieve infrastructuur te verhogen.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij – Centrale Directie
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 69 67 - Fax. 02 543 73 99
e-mail: nadine.vantomme@vlm.be

en de provinciale plattelandsloketten bij de provinciebesturen.