Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed

Het karakteristieke van het platteland gaat steeds meer verloren. Identiteits- en beeldbepalende gebouwen en andere getuigen uit het verleden verdwijnen of verloederen. De historische landschappen vervagen en versnipperen en evolueren bovendien niet naar nieuwe kwaliteitsvolle entiteiten. Vanzelfsprekend is het belangrijk om dit landelijk erfgoed te beschermen. Maar door het erfgoed te ontwikkelen als getuigenis en als onderdeel van de identiteit van een bepaald gebied kan nog een grotere meerwaarde bekomen worden. Op deze manier kan dit landelijk erfgoed geïntegreerd worden in een belevingsstrategie en kunnen er toeristisch-recreatieve projecten aan gekoppeld worden.

Acties om het cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden of op te waarderen zijn o.a.:
■ impulsen voor de restauratie van niet-beschermd kleinschalig cultuurhistorisch erfgoed en cultuurhistorische infrastructuur met een identiteitsbepalend aspect
■ behoud, bescherming en herbestemming van landelijk bouwkundig erfgoed
■ de aanleg van nieuwe kunst- en cultuurelementen
■ acties inzake landelijk roerend en immaterieel erfgoed via netwerk van musea en erfgoeddepots
■ acties inzake herbestemming/hergebruik van agrarisch erfgoed (beschermde schuren, gebouwen) in een moderne landbouwbedrijfsvoering

Natuurlijk erfgoed kan o.a. via volgende acties in stand gehouden worden of worden opgewaardeerd:
■ versterken en herstellen van landschappelijke en natuurlijke kwaliteitsvolle elementen
■ acties ten behoeve van basiswaarden zoals stilte, duisternis
■ investeringen binnen de speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden) in het kader van onderhoud, herstel en opwaardering van het natuurlijk erfgoed in functie van de gunstige staat van instandhouding van habitats van soorten waarvoor de speciale beschermingszone is aangewezen

Wie kan hiervoor projecten indienen?
Lokale besturen, publiekrechtelijke rechtspersonen en organisaties zonder winstoogmerk.

Contact:
Vlaamse Landmaatschappij – Centrale Directie
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
Tel. 02 543 69 67 - Fax. 02 543 73 99
E-mail: nadine.vantomme@vlm.be

en de provinciale plattelandsloketten bij de provinciebesturen.