Steun voor diversificatie van landbouw- naar niet-agrarische activiteiten

Een toenemend aantal land- en tuinbouwers ontwikkelt activiteiten op het bedrijf die gericht zijn op diversificatie. Zo wordt een toegevoegde waarde gecreëerd voor het bedrijf zonder dat tegelijkertijd de primaire productie van land- en tuinbouwproducten moet worden uitgebreid of geïntensiveerd.

Voor investeringen gericht op het uitvoeren van niet-agrarische activiteiten op het bedrijf wordt financiële steun verleend onder vorm van rentesubsidie en kapitaalpremies. De steunintensiteit bedraagt 30 of 40%.

Wat wordt door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds beschouwd als diversificatie?

Dat is o.a.:
■ commercialisatie van hoeveproducten (40% steun)
■ hoevetoerisme en het openstellen van het bedrijf voor het publiek (40% steun)
■ productie en gebruik van hernieuwbare brandstoffen (30% steun)
■ uitvoeren van landschapsbeheer (40% steun)
■ exploiteren van een zorgboerderij (40% steun)

De algemene voorwaarden om van steun voor deze investeringen te kunnen genieten zijn:
■ de exploitanten moeten over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken
■ de bedrijven moeten levensvatbaar zijn
■ de bedrijven moeten voldoen aan de minimumnormen inzake leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn en de productie wordt zo georganiseerd dat een positief resultaat gerealiseerd wordt t.o.v. deze minimumnormen
■ de verzekerde afzet van de productie moet tot op zeker niveau kunnen worden gegarandeerd
■ de nieuwe activiteiten blijven inzake tijdsbesteding en bron van inkomsten ondergeschikt aan de gangbare landbouwactiviteiten

Contact:
VLIF - Vlaams landbouwinvesteringsfonds (Structuur en Investeringen)
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 70 - Fax 02 552 74 71