21 december 2011: goedgekeurde PDPO-projecten 2012 in provincie West-Vlaanderen

Op 21 december kende het Provinciaal Management Comité steun toe aan deze projecten:

Kinderen van toen/senioren van nu
€ 22.957 (enkel PDPO-steun)

Via mondeling erfgoed focussen we op hoe een kind opgroeide in het landelijke gebied rond Tielt in de jaren ’30, ’40 en ‘50. Het is de wereld van de pre-industrialisatie, toen alles nog traag ging en de activiteiten op de boerderij nog de achtergrond waren van de leefwereld waarin de meeste kinderen opgroeiden. Televisies, telefoon en wasmachines waren nog maar een verre droom en computers behoorden nog tot het domein van de science fiction.
Het verloop van de seizoenen en de gebruiken van de katholieke godsdienst ritmeerden het leven van alle dag.
De mensen leefden van het land, bleven meestal onder de kerktoren wonen en waren veel meer dan nu afhankelijk van de grillen van de natuur.9 gemeenten engageerden zich voor dit project, op basis van hun gemeenschappelijk ‘landelijk’ thema, samen met het Provinciebestuur.

Renovatie OC Zevekote
€ 121.774

Er is een dringende nood om het ontmoetingscentrum te renoveren.
Het centrum is gehuisvest in een huis in de rij, dat vroeger fungeerde als school.
Het pand heeft geen bijzondere uitstraling, de inrichting is verouderd en het gebouw is voor een stuk uitgeleefd.
Het ontmoetingscentrum wordt ter beschikking gesteld van verenigingen, als plaats om te vergaderen/feesten/lessen te volgen, toneel te spelen, als cafe van de “Zevekootse vrienden” op zondagochtend, op andere momenten als ontmoetingsplaats voor de Zevekotenaars.

100 procent West-Vlaams
€ 327.868

In een vorig (Unizo-)project werd reeds een communicatie- en promotieplan opgemaakt om 100% West-Vlaams in de markt te zetten opgemaakt. Dit project maakt de effectieve uitvoering ervan mogelijk.
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan kwaliteitsverhoging bij alle stappen uit de keten (producent, distributie, winkels…), optimalisatie van de distributie, het oprichten van een onafhankelijke projectstructuur met als einddoel de verhoging van de afzet van West-Vlaamse hoeve- en streekproducten.
POM West-Vlaanderen trekt, de copromotoren Inagro vzw en Lochting Dedrie vzw dragen vanuit het eigen vakgebied bij.

Leefbare dorpskern Moorslede
€ 300.000
Met de dorpskernvernieuwing Moorslede wil het gemeentebestuur in eerste instantie meer karakter en identiteit aanbrengen in het dorp.
Daarnaast zullen ook de verkeersleefbaarheid en –veiligheid verbeterd worden.
Het is de ambitie om de projectzone, die in de huidige toestand gedomineerd wordt door parkeerruimte, om te vormen tot een aangename autoluwe ontmoetingsruimte met ruimtelijke kwaliteit en zo ook de sociale cohesie in het dorp te versterken.
Het openbaar domein wordt kwalitatief ingericht op maat van het dorp.
Aandacht voor groenstructuren en kenmerkende dorpszichten, vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt naast de verkeerstechnische organisatie.

Verder kreeg gemeente Lichtervelde een bijkomende steunvastlegging van € 166.963.
Op de site Debaillie zal een nieuw ontmoetingscentrum gebouwd worden, ter vervanging van
Lichtenhove.
Voor de Leadergebieden Westhoek en Tielts Plateau werden naast een wijziging van het financieringsplan voor de programma’s zelf, deze transnationale samenwerkingsprojecten positief geadviseerd door het Managementcomité:
- Westhoek: La Bourgogne et le Westhoek, des regions à découvrir et à apprécier! (Heuvelland en Bourgogne)
- Westhoek en Tielts Plateau: Re-creation of the Landscape (Westtoer – vzw Natuurpunt – PG Polen)
Dit alles onder voorbehoud van bekrachtiging door de Vlaamse minister bevoegd voor plattelandsbeleid Kris Peeters.