Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 13 januari 2022.

Waarom is een privacyverklaring nodig

De Vlaamse overheid heeft persoonsgegevens nodig. Zo wordt u vlotter geholpen bij een aanvraag en beter geïnformeerd over verplichtingen of zaken die u kunnen aanbelangen.

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk

Hieronder vindt u het beleid van het Vlaams Ruraal Netwerk op het vlak van gegevensverwerking en ‑bescherming.

Onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens verstaan we: verzamelen, ordenen, opslaan, bewerken, wijzigen … De verwerking kan handmatig gebeuren (bv. in een papieren dossier) of geautomatiseerd (bv. met behulp van computerprogramma’s).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het:

Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap

Vlaams Ruraal Netwerk

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Brussel

vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be

Het Vlaams Ruraal Netwerk is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden beschreven. Het Vlaams Ruraal Netwerk verwerkt (zelf of door gemachtigde derden) enkel persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Vlaams Ruraal Netwerk uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) van het Vlaams Ruraal Netwerk:

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Hier kunt u ook terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

De functionaris voor gegevensbescherming rapporteert aan de hoogste leidinggevende van het departement (AVG Art. 38). De functionaris respecteert daarbij geheimhouding of vertrouwelijkheid.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens verzameld in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk?

  1. Beleidsondersteuning Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid:

We verwerken uw gegevens voor rapportering over de situatie van de Vlaamse land- en tuinbouw, voor beleidsondersteunende studies en voor wetenschappelijk onderzoek. In die rapporten, studies en onderzoeken nemen we enkel anonieme gegevens op.

De beleidsondersteunende taak van het Vlaams Ruraal Netwerk is een taak van algemeen belang die opgenomen is in de volgende regelgeving:

  • kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 4;
  • besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 30.
  1. Communicatie:

Wij verwerken contactgegevens en extra gegevens voor niet-dossiergebonden communicatie. Dit gebeurt enkel na expliciete toestemming van de betrokkene(n).

Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens die toelaten u te identificeren of om een band te leggen met u als individu. Doorgaans gaat het om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om bijkomende gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren. Welke gegevens wij juist verwerken, hangt af van de concrete diensten die wij verlenen.

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren.

Ten eerste vragen we bij u rechtstreeks gegevens op via een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekse contacten (zoals bezoek ter plaatse, elektronische correspondentie, telefonische contacten).

Andere gegevens raadplegen we en vragen we op bij derden die er al over beschikken.

Als we bij derden gegevens over u opvragen, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Overheden

Voor de gegevens die we ontvangen van andere overheden beschikken we over:

  • eerder verleende machtigingen van de Vlaamse Toezichtcommissie Bestuurlijk Gegevensverkeer en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;
  • door gelijkgestelde AVG-protocollen voor elektronische mededeling van persoonsgegevens.

Die machtigingen en protocollen vermelden de categorieën van gegevens die we ontvangen en de doeleinden waarvoor deze mogen worden gebruikt.

Een overzicht van de verleende machtigingen en afgesloten protocollen vindt u op onze website[1].

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden doorgegeven aan het Vlaams Ruraal Netwerk.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door diensten en medewerkers van het Departement Landbouw en Visserij voor de doeleinden waarvoor zij verkregen zijn. In het kader van de administratieve vereenvoudiging is het echter aangewezen dat gegevens die ons departement nodig heeft om wettelijke of decretale verplichtingen uit te voeren, ook intern (met respect voor alle AVG-voorwaarden) worden gedeeld en dus niet meermaals bij u worden opgevraagd.

Het is mogelijk dat er derden worden ingeschakeld als verwerkers voor bepaalde diensten of taken die zeer specifiek zijn of groot zijn in omvang. In dat geval worden uw gegevens aan deze verwerkers bezorgd zodat ze ons de betreffende dienst kunnen verlenen. Dit gebeurt steeds onder controle van het Vlaams Ruraal Netwerk. De beginselen over de bescherming bij verwerking van persoonsgegevens, worden natuurlijk gevolgd

Het departement is soms verplicht om uw gegevens door te geven, via wettelijke of decretale verplichting of wanneer gerechtelijke autoriteiten, politiediensten of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Een andere overheidsinstantie kan een machtiging of een gelijkgesteld AVG-protocol voor elektronische mededeling hebben gekregen of afgesloten om bij ons gegevens over u op te vragen. Een overzicht van de verleende machtigingen en protocollen vindt u op onze website.

Uw gegevens worden niet doorgegeven voor belasting- of controledoeleinden.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in functie van de hogervermelde doelen. Als dit niet meer gerechtvaardigd is of als u uw toestemming intrekt, worden deze gewist.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door het Vlaams Ruraal Netwerk. Als u zich verzet, moet u er wel rekening mee houden dat het Vlaams Ruraal Netwerk uw gegevens niet mag of kan verwerken, en het daardoor niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Dit kan u eenvoudig aanvragen op gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als u het niet eens bent met de manier waarop het Vlaams Ruraal Netwerk uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanspreken.

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Als u toestemming verleende voor niet-dossiergebonden communicatie, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kan dit eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be. U vermeldt welke communicaties u niet meer wil ontvangen.

Daarnaast kan u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Gebruik van cookies

Het Vlaams Ruraal Netwerk gebruikt op zijn website cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk ‘cookies’ genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Gebruik platformen van derden

Het Vlaams Ruraal Netwerk is ook actief op bepaalde sociale media om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, enz. U bent vrij om deze sociale media wel of niet te volgen. Wij vragen u om geen persoonsgegevens (privé-e-mailadres, adres of telefoonnummer) van uzelf of anderen te posten op deze sociale mediakanalen.

Wanneer u op deze sociale media klikt, bent u onderworpen aan de privacyverklaring van de sociale media die u bezoekt. Daarom raden wij aan om bij elke sociaal medium dat u bezoekt kennis te nemen van het geldend privacy beleid. U kan deze raadplegen via onderstaande links:

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het departement beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap, en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Deze websites zijn ook gebonden aan eigen privacyverklaringen. Daarom raden wij u aan om, bij iedere website die u bezoekt, kennis te nemen van het privacybeleid vooraleer u persoonsgegevens vrijgeeft.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, vernietiging of onbeschikbaarheid worden alle nodige organisatorische, technische en fysische maatregelen genomen. Hiervoor volgen wij de algemeen aanvaarde industrienormen[2].

Update van deze privacyverklaring

Als onze diensten wijzigen, we feedback van klanten krijgen of als de regelgeving inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, wordt deze verklaring eenzijdig bijgewerkt.


[1] https://lv.vlaanderen.be/nl/home/gegevensbescherming/gegevens-opvragen-b...

[2] ISO 27001 Beheersysteem informatieveiligheid en ISO 27002 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen voor informatieveiligheid