Privacyverklaring

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk

Hieronder vindt u het beleid op het vlak van verwerking en bescherming van gegevens in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het:

Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap

Vlaams Ruraal Netwerk

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Brussel

vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be

Dit is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden omschreven en toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat het Vlaams Ruraal Netwerk enkel persoonsgegevens verwerkt en laat verwerken voor zover dit kadert binnen de taken die hem zijn toebedeeld. Bovendien gebeurt dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Vlaams Ruraal Netwerk uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het Vlaams Ruraal Netwerk:

02 552 74 35

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens verzameld in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk?

Beleidsondersteuning Vlaams plattelandsontwikkelingsbeleid:

We verwerken uw gegevens ook voor rapportering over de situatie van de Vlaamse land- en tuinbouw, voor beleidsondersteunende studies en voor wetenschappelijk onderzoek. In die rapporten, studies en onderzoeken nemen we enkel anonieme gegevens op.

De beleidsondersteunende taak van het Vlaams Ruraal Netwerk is een taak van algemeen belang die opgenomen is in de volgende regelgeving:

  • kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 4;

  • besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, artikel 30.

We gebruiken uw gegevens niet voor belasting- of controledoeleinden.

Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn persoonsgegevens. Dit betekent dat die gegevens toelaten om u te identificeren of nog, om een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de concrete diensten die wij aanbieden en verlenen.

Doorgaans gaat het om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om allerhande gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren.

De gegevens die wij voor elke dienst  of opdracht nodig hebben, worden in principe ook nader omschreven in de betreffende regelgeving.

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren.

Ten eerste vragen we bij u rechtstreeks gegevens  op via een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekse contacten (zoals bezoek ter plaatse, elektronische correspondentie, telefonische contacten).

Andere gegevens raadplegen we en vragen we op bij derden die er al over beschikken.

Als er gegevens over u worden opgevraagd bij derden, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden doorgegeven aan het Vlaams Ruraal Netwerk.

Daarnaast worden uw gegevens hoofdzakelijk intern verwerkt door medewerkers van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Als er gegevens over u worden doorgegeven aan derden, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij voor bepaalde diensten een beroep doen op derden die dan optreden als zogenaamde verwerkers. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook aan deze verwerkers worden bezorgd. Maar dit is dan enkel om hen toe te laten ons de betreffende dienst te verlenen en steeds onder controle van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk of decretaal worden verplicht of wanneer de gerechtelijke autoriteiten, politiediensten of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Ook kan het voorkomen dat een andere overheidsinstantie een machtiging heeft gekregen om bij ons gegevens over u op te vragen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven voor belasting- of controledoeleinden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Waar de verwerking gebaseerd is op het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door het Vlaams Ruraal Netwerk. U moet er wel rekening mee houden dat als door uw verzet het Vlaams Ruraal Netwerk uw gegevens niet mag of kan verwerken, het niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Dat kunt u eenvoudig aanvragen via gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft en dus omwille van uw bescherming.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop het Vlaams Ruraal Netwerk uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanspreken.In het Engels is dat de data protection officer (DPO).

02 552 74 35

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daarnaast kan u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in functie van de hoger vermelde doelen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging worden alle noodzakelijke maatregelen genomen. Hiervoor volgen wij de algemeen aanvaarde industrie standaarden[1] .

We behaalden en onderhouden het certificaat ‘ISO 27001 Beheerssysteem voor Informatieveiligheid’.

Ons gebruik van tracking software

Op onze website https://ruraalnetwerk.be/ wordt Google-Analytics als trackingservice gebruikt. We verzamelen hiermee informatie over de prestaties  van onze website en hoe gebruikers hierop navigeren. Dit is een hulpmiddel om statistische rapporten te maken over activiteit, de inhoud en websiteprestaties te verbeteren.

De trackingservice wordt niet aangewend om u te volgen of uw persoonsgegevens te verzamelen.

Algemene informatie

Het Vlaams Ruraal Netwerk behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen steeds via de website aan gebruikers worden gemeld.


[1] ISO 27002 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen voor informatieveiligheid