100 jaar Groote Oorlog - Herinneringen in het Meetjesland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

76.023,69 euro

Promotor

Cultuuroverleg Meetjesland

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

In 2014 herinnert de hele wereld zich de start van de Eerste Wereldoorlog. Het is dan 100 jaar geleden dat Europa bezet werd door het Duitse leger, en een hevige loopgravenoorlog werd uitgevochten. COMEET wenst als regionale cultuur- en erfgoeddienst het Meetjeslandse oorlogserfgoed naar de voorgrond te halen door deze relicten in kaart te brengen en ze toeristisch en educatief te ontsluiten voor het brede publiek tegen 2014.

Doelstellingen

COMEET wenst als regionale cultuur- en erfgoeddienst het Meetjeslandse oorlogserfgoed naar de voorgrond te halen door deze relicten:

 a. in kaart te brengen door:

 • Onderzoek, een studiedag en rapport (de landschapsatlas, de inventaris onroerend erfgoed en de erfgoedbank Meetjesland zijn hierbij essentieel)
 • Stimuleren van verhoogde toegankelijkheid van het oorlogserfgoed door o.m. kleine herstelwerken, digitalisering….

en

 b. ze toeristisch en educatief te ontsluiten voor het brede publiek tegen 2014 met oa.:

 •  Digitale themaroutes (vb. Over de Hollandstelling, Over Den Doodendraad, en derde      thema rond verhalen en belevenissen). Toerisme Meetjesland is hierbij een essentiële partner.
 • Educatieve initiatieven (volwassenen en kinderen)
 • Activiteitenprogramma met aandacht voor beleving en kunst
 • Rondreizende expo in de bibliotheken
 • Publicatie(s): boek over Den Doodenraad, programmabrochure, relictenkaart en fotoboek

Om dit project tot een goed eind te brengen, werkt COMEET samen met de partners ook een gepaste communicatiestrategie voor de publiekswerking van dit project uit.

Rol van de promotor, copromotoren en partners:

Bij de uitvoering van dit project treedt COMEET op als coördinator, teneinde overzicht en afstemming tussen de verschillende partners en deelprojecten mogelijk te maken. De copromotor provincie Oost-Vlaanderen staat in voor de realisatie van een boek over ‘den Draad’, een reizende expo en de promotie daarvan. De andere copromotoren staan in voor de realsiatie van hun deelproject. De partners werken mee aan één of meerdere projectonderdelen.  

Educatie, werken in een brede, sectoroverschrijdende  partnership (cultuur, erfgoed, toerisme, educatie, plattelandsontwikkeling) en de inzet van creatieve ontsluitingsmethodes met aandacht voor de eigenheid van de regio staan centraal bij dit project. Een hedendaagse en ook streekgerichte invalshoek bij de benadering van de oorlogsproblematiek getuigen van de meerwaarde van dit project voor de regio.

Werkmethode:

Dit project wordt gerealiseerd met gefaseerde werkmethode:

FASE I is de onderzoeks- en contentfase, waarbij het oorlogserfgoed in kaart wordt gebracht, en gebundeld in een rapport en studiedag. Daarnaast wordt content verzameld voor de cultuurtoeristische eindproducten. Vanuit bestaande erfgoed- en culturele netwerken worden voorbereidende initiatieven gestimuleerd, zoals bv herstel van niet-beschermd oorlogserfgoed (bv monumentjes, graven…) of toegankelijk maken van bv bunkers.

In FASE II, de fase van de publiekswerking, ontwikkelen we in een sectoroverschrijdend netwerk de cultuur-toeristische eindproducten (zie punt b hierboven). Deze producten proberen een creatieve en vernieuwende meerwaarde te realiseren naast de grote initiatieven in de Westhoek. Een toegankelijk, gediversifieerd en warm aanbod moet de beleving van het oorlogserfgoed in onze plattelandsregio stimuleren, in combinatie met een sterk promotioneel plan. Dit kan enkel gerealiseerd worden in een stevig thema-gebonden netwerk! 

Concrete doelstellingen:

 • Landelijk oorlogserfgoed in kaart brengen, particulier erfgoed opsporen en ontsluiten voor het brede publiek. Deze doelstelling resulteert in fase I in een studiedag en een  onderzoeksrapport. Daarnaast wordt het roerend en immaterieel erfgoed via de digitale erfgoedbank ontsloten, en wordt content verzameld voor de cultuurtoeristische eindproducten.
 • Kennis en expertise uitwisselen met erfgoedactoren, gemeentebesturen en toeristische actoren. Het onderzoeksrapport vormt een basis om actoren (bv erfgoedverenigingen, musea) de kans te geven met dit onderwerp binnen de eigen werking/gemeente aan de slag te gaan. COMEET verbindt zich ertoe in overleg actoren de kans te geven mee in te stappen in de overkoepelende initiatieven (cultuurtoeristische producten, promotie) en stimuleert responsabiliserende acties: bv onderhoud van een oorlogsmonument).
 • Streekgebonden thema’s met betrekking tot het erfgoed van WOI ontsluiten, zoals bv. Den Draad, bunkerlinie Hollandstellung, particulier erfgoed en lokale verhalen. Het werken met specifieke lokale thema’s en erfgoed is prioritair zonder de globale context uit het oog te verliezen. Een brede invalshoek en kunstige blik zijn aandachtspunten.
 • Ontwikkelen van een communicatiestrategie die op uniforme wijze het thema-aanbod promoot. Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen zijn hierbij eerstelijnspartners, net als de initiatiefnemers van het nationale herdenkingstraject 100 jaar Groote Oorlog. Dankzij overleg en samenwerking wordt een eenheid gecreëerd in de externe en interne promotie en het masterplan toerisme.
 • Sterke cultuurtoeristische producten realiseren die het oorlogserfgoed ontsluiten op een creatieve en duurzame manier, op maat van de regio en in een haalbaar kader: deze doelstelling resulteert in onder meer publicaties, reizende expo, digitale themaroutes (als digitale content en printvriendelijk beschikbaar) & een activiteitenprogramma met educatieve initiatieven. Daarnaast wordt aansluiting gezocht met bestaande initiatieven en verblijfstoeristische initiatieven.        
 • Aandacht voor (vredes)educatie voor volwassenen en jongeren: we hanteren hierbij een hedendaagse invalshoek en richten ons zowel tot volwassenen als kinderen en jongeren. De samenwerking met gespecialiseerde partners, ervaringen opgedaan met de erfgoedbank, en de verdere inzet van de methodiek van de erfgoedbank zijn hierbij een extra troef.   

 

Uitvoering

Cultuuroverleg Meetjesland

Contactpersoon

Rebecca Van Rechem
Van Hoorbekeplein 1 bus 4
9900 Eeklo
09/373 75 96