Aanleg vlonderpad op een gedeelte van het Boulevarreke (voetweg 93) - Project Trage Wegen Bierbeek

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

16 667,00 euro

Promotor

Gemeente Bierbeek

Duurtijd

18/04/2017 - 29/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Het project omvat de aanleg van een vlonderpad langs voetweg 93, in de volksmond ‘Het Boulevarreke’ genoemd. Het Boulevarreke heeft een groot belang omwille van volgende redenen: 

  • Cultuurhistorische waarde: Het Boulevarreke is een voetweg getuigt van de vroegere verbinding tussen de oude priorij van Bierbeek en de oude watermolen in het gehucht Ruisbroek.
  • Ecologische waarde: Het Boulevarreke vormt een corridor tussen twee delen van De Wingevallei (Natura 2000-gebied – habitatgbied) en ligt zelf in park- en natuurgebied.
  • Recreatieve waarde: Het Boulevarreke kan gebruikt worden als wandelpad zonder hinder te ondervinden van gemotoriseerd verkeer.
  • Functionele waarde: Het Boulevarreke is één van de dragers voor dagdagelijkse verplaatsingen te voet, tussen het Dorpsplein en de Gareelstraat en verder door richting Ruisbroekstraat.

Doelstellingen

Trage wegen zijn een bedreigde wegensoort in Vlaanderen. Onder Trage wegen verstaan we alle verbindingen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het gaat onder meer over oude kerkwegen, jaagpaden, veldwegen, buurtwegen, holle wegen, …Vroeger hadden deze wegen een belangrijke drager voor lokale verplaatsingen in dorpskernen of tussen dorpskernen. Naast het verdwijnen van vele trage wegen door verkavelingen, aanleg van industrieterreinen, en autowegen worden ze ook vaak verwaarloosd of worden ze ingepalmd door eigenaars die deze wegen zonder wettelijke basis afsluiten of verwijderen. De voorbije jaren maken echter meer en meer gemeenten werk van de opwaardering van hun Trage wegen. Ook Bierbeek doet dit. Met het oog op het verder stimuleren van lokale verplaatsingen te voet en per fiets wil de gemeente Bierbeek het Trage Wegennetwerk verbeteren voor functionele verplaatsingen. De stapsgewijze uitbouw van netwerken van paden voor voetgangers en fietsers, toegankelijk vanaf de woonkernen van de vier deelgemeenten in Bierbeek zijn dan ook het hoofddoel. De inventaris van het Trage Wegennetwerk die in het verleden werd opgemaakt stond dan ook in de eerste plaats in het teken van lokale verplaatsingen in de kernen en naar/tussen de kernen van Bierbeek. Daarnaast biedt dit Trage Wegennetwerk nog heel wat potentieel voor de recreatieve verplaatsingen. In afnemende volgorde van belangrijkheid werden volgende selectiecriteria gehanteerd voor de selectie van gewenste trage wegen: Een kortere, veilige schoolverplaatsing, een kortere, veilige werk/winkelverplaatsing, een aantrekkelijke recreatieve route en een cultuurhistorisch waardevol traject. Voetweg 93 past hier perfect in. 

  • Kortere veilige schoolverplaatsing: Het creëren van trage wegenroutes naar de scholen is één van de doelstellingen van het mobiliteitsplan van Bierbeek. Het opwaarderen van voetweg 93 past hier perfect in, omdat deze voetweg een zachte verbinding maakt tussen de dorpskern van Bierbeek en de vrije basisschool De Kinderberg, in combinatie met voetweg 91 en biedt een alternatief voor de smalle Bergstraat waar regelmatig conflicten zijn tussen zwakke weggebruikers en gemobiliseerd verkeer. Ook de verplaatsingen van de school naar onder meer de bushalte en het cultureel centrum De Borre kunnen zo veiliger worden uitgevoerd. 
  • Kortere, veilige werk/winkelverplaatsing: Ook het creëren van short cuts in de dorpskernen is één van de doelstellingen van het mobiliteitsplan van Bierbeek. Ook hier kan de verbetering van voetweg 93 een rol spelen, vermits zij duidelijk een korte verbinding vormt tussen de dorpskern van Bierbeek en het gebied ten noorden ervan (Ruisbroekstraat, Bergstraat, Beekstraat, Wipstraat, Wilgenstraat,...) 
  • Aantrekkelijke recreatieve route: In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen kunnen zorgen voor groene verbindingen (ecologische corridors) tussen de verschillende natuurgebieden. Het Boulevarreke vormt een corridor tussen twee delen van De Wingevallei (Natura 2000-gebied – habitatgbied) en ligt zelf in park- en natuurgebied. Het Boulevarreke ligt langs de Molenbeek en kent een rijke flora: waterkers, dotterbloemen, moerasspirearuigten, elzenbroekbossen in ontwikkeling en natte schraalgraslanden. 
  • Cultuurhistorisch waardevol traject: Het Boulevarreke is een voetweg die getuigt van de vroegere verbinding tussen de oude priorij van Bierbeek en de oude watermolen in het gehucht Ruisbroek. De Ruisbroekmolen maakte immers deel uit van het patrimonium van de Heren van Bierbeek, een Brabantse adellijke familie die aan de basis ligt van de geboorte van het dorp Bierbeek. De restauratie van de oude watermolen in het gehucht Ruisbroek biedt hierbij ook potentieel.

Uitvoering

Gemeente Bierbeek

Contactpersoon

Vicky Leentjes
Speelpleinstraat 8
3360 Bierbeek
016 46 87 87

Locatie