Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

78 000,00 euro

Promotor

Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm

Duurtijd

09/07/2018 - 31/01/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Begin 2017 publiceerde het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt haar themanummer rond West-Vlaamse machinebouwers voor land- en tuinbouw waaraan Agreon actief meewerkte, getiteld 'Agromechatronica zaait, rooit en oogst...’ Uit dit nummer blijkt het belang van onze West-Vlaamse agromaakindustrie gezien 80% van de Belgische landbouwmachines is 'made in West-Vlaanderen'. Wordt dit aandeel voor een groot deel vertegenwoordigd door (middel)grote bedrijven als New Holland en Packo en snelle groeiers als AVR bvba en Dewulf nv, toch genereerden een 15-tal kleine kmo’s, zijnde veelal familiale bedrijven in 2015 een omzet van om en bij de 45 miljoen euro bij een totale personeelsbezetting van om en bij de 319 werknemers. Deze zwaarwegende industriële branche wordt door het West-Vlaamse provinciebestuur en haar actor, de POM West-Vlaanderen, recent gepromoot als één van de vijf Fabrieken voor de Toekomst. We willen met dit repetitieve event een ontmoetingsplaats creëren in de Westhoek, om deze agro-maakindustrie in contact te brengen met partners actief in hoogtechnologische Smart Farming technieken.

Doelstellingen

Mede dankzij het Leader Westhoekproject 'Smart Hub for AgroCleantech' konden de voorbije jaren in De Westhoek heel wat kmo's, zijnde toeleveranciers van de land- en tuinbouw benaderd worden. Dit startte met een bezoek aan de kmo’s waarna zij verder werden begeleid en geïnformeerd via het innovatienetwerk Agreon en sommigen bovendien een projectaanvraag indienden bij Leader Westhoek. De focus van de Agreon dienstverlening ligt met nadruk op de sterk aanwezige machinebouwsector waarin zich op heden een 35-tal West- en Oost-Vlaamse constructeurs situeren. Daarvan zijn 18 bedrijven aangesloten als lid bij Agreon en qua geografische spreiding zijn 19 van deze 35 bedrijven gevestigd in de Westhoek. Deze groep van machineconstructeurs die toeleveren aan de land- en tuinbouwsector profileren zich qua bedrijfsgrootte in het kmo-segment en kenmerken zich door een sterk familiaal karakter. Zij worden binnen Agreon begeleid, ondersteund, geadviseerd en gestimuleerd in hun innovatieproces. Dit met als dubbel doel hen nieuwe, duurzame technieken te laten ontwikkelen voor hun klanten-landbouwers, maar hen eveneens economisch te versterken opdat we deze bedrijven kunnen behouden of laten groeien. Toch staan hen de laatste jaren grote uitdagingen te wachten. De mix van mechanische uitrusting met steeds meer gesofisticeerdere elektronische en digitale toepassingen is ook in de land- en tuinbouwsector in opmars. De agrarische bedrijven zijn dan ook in de ban van een schaalvergroting en het streven naar meer opbrengst per hectare en dit met een gelijke of verlaagde input aan benodigde grondstoffen. Naast de klassieke landbouwmethodologie kent ook de biologische landbouwbedrijfsvoering een sterke opmars. Een brede waaier aan gepaste machines, rollend materieel en elektromechanische uitrusting speelt een cruciale rol, zowel bij zaaien en aanplanten, bemesten en besproeien, als bij rooien en oogsten van groenten en gewassen. Het precisielandbouwverhaal, is al lang niet meer een verhaal van enkel rijden op het veld via RTK-GPS of autonoom recht rijden, het verhaal evolueert meer en meer naar slimme landbouw, waarbij meten weten betekent en technologie de landbouwer daarbij gaat helpen. Grotere, internationale spelers verkennen deze piste reeds enige tijd succesvol. Dit doen ze enerzijds door hun bestaande, grotere machines slimmer te maken met nieuwe technologie. De eerste stappen naar autonomie zijn eveneens ingezet, waarbij zowel grotere machines als kleinere robots door assistentie van slimme technologie bepaalde taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Dergelijke slimme toepassingen zijn bijvoorbeeld inzetbaar in onze Vlaamse graan- en aardappelteelt. Dit wordt ook aangetoond binnen het ingediende project 'Aan de slag met Smartfarming' dat zich specifiek richt op de graanteelt net omdat hier de meest praktijkrijpe technologieën in het domein van Smartfarming aanwezig zijn. Toch kenmerkt onze eerder kleinschalige, (West-) Vlaamse landbouw zich ook door een intensieve groenteteelt waarin net heel wat van onze bestaande, kleinere constructeurs actief zijn met plant- en oogstmachines. Willen we met evenementen zoals het repetitieve AgroCleantech event en het fysieke toonpunt (de Agreonvitrine in Avowest) – beiden realisaties uit het project ‘Smart Hub for Agrocleantech’ - nieuwe innovaties kunnen blijven voorstellen aan onze land- en tuinbouwers, dan is het nodig dat ook deze deelnemende, demonstrerende kmo’s blijven vernieuwen. Voor hen, als kleine kmo, is het precisielandbouw-verhaal geen evidentie in tegenstelling tot de grotere, multinationale spelers. Hun sterktes liggen op heden vooral in het genereren van maatwerk voor hun klanten waarbij elke constructeur zijn specifieke nicheproducten ontwikkeld. Zij bedienen daarmee binnenlandse klanten (loonwerkers en land- & tuinbouwers) en exporteren deze nicheproducten ook tot ver buiten Europa. Robuuste en degelijke machines zijn daarbij hun uithangbord, maar de nood aan slimmere machines dringt zich meer en meer op. Deze vorm van Smart Farming vraagt slimme hard- en software, zoals camera’s en sensoren, technologie die onze kleinere machinebouwers veelal zelf niet kunnen, maar ook niet hoeven te ontwikkelen aangezien zij deze componenten aangeleverd kunnen krijgen via andere productiebedrijven. Naar analogie met de strategische nota West Deal wil dit tweejaarlijks, terugkerend evenement deze twee groepen van bedrijven (onze West-Vlaamse machineconstructeurs enerzijds en deze maakbedrijven van slimme technologie anderzijds) in contact brengen met elkaar in een landbouwcleantech salon in de regio Ieper - Poperinge. Dergelijk B2B-event is nodig om onze kmo’s, zijnde de toeleveranciers van onze land- en tuinbouw, wakker te houden in hun innovatieproces. Bovendien versterken we hiermee de Westhoek-regio als zijnde een regio die zich kenmerkt door heel wat landbouwareaal en zich verder wil profileren als regio actief in AgroCleantech.

Uitvoering

Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm

Contactpersoon

Stefaan Serlet
Ieperseweg 87
8800 Roeselare
051 27 32 24

Locatie