Blik op de bodem

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

135 280,00 euro

Promotor

Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs campus

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Akkerbouw is afhankelijk van een gezonde en dus performante bodem. In dit project wordt een techniek uit precisielandbouw gedemonstreerd die het mogelijk maakt om de variatie aan bodemeigenschappen (pH, organische koolstof, EC) binnen een perceel in kaart te brengen en hier op in te spelen door plaatsspecifieke adviezen toe te passen. Dit moet leiden tot een optimale opbrengst met minimale impact op het milieu. De toegepaste adviezen worden geëvalueerd door de gewas- en bodemkwaliteit op te volgen en ook opbrengstverschillen binnen percelen zullen in kaart worden gebracht. Extra aandacht zal uitgaan om zowel de toepassingsmogelijkheden als de resultaten dicht bij de landbouwers te brengen om zo een eerste instap in precisielandbouw toegankelijk te maken.

Doelstellingen

Aangezien dit project wordt ingediend binnen de maatregel ‘Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer’, is het project er vooral op gericht om landbouwers te informeren over de nieuwe mogelijkheden die precisielandbouw biedt om op een meer duurzame manier aan landbouw te doen enerzijds en anderzijds ook te sensibiliseren en het belang van verschillende bodemeigenschappen en een gezonde bodem in de kijker te zetten. Binnen het project wordt een techniek uit precisielandbouw gedemonstreerd die het mogelijk maakt om de variatie aan bodemeigenschappen (pH, organische koolstof, EC) binnen een perceel in kaart te brengen en hier op in te spelen door plaatsspecifieke adviezen toe te passen. En meer efficiënte inzet van middelen zoals kalk en meststoffen moet leiden tot een optimale opbrengst en bodemkwaliteit met minimale impact op het milieu. Het optimaal inzetten van kalk zorgt namelijk voor een optimale opname en benutting van nutriënten. Daarnaast heeft een gunstige zuurtegraad ook een gunstig effect op de bodemstructuur en het bodemleven. Een optimale inzet van organische meststoffen moet op langere termijn zorgen voor het optimaliseren van het organischestofgehalte binnen het perceel en het beperken van het risico op uitspoeling. Met een steeds strenger wordende mestwetgeving is het ook voor de landbouwer interessant om kalk en mest optimaal in te zetten binnen het perceel. Naast het demonstreren van de technieken binnen de precieslandbouw die inspelen op de variatie aan bodemeigenschappen richt het project zich op een het sensibiliseren rond het belang van bodemeigenschappen zoals de bodemzuurtegraad en het organischestofgehalte. Uit de analyseresultaten van de Bodemkundige Dienst blijkt namelijk dat dit nog een belangrijk werkpunt is voor de landbouwers; uit de bodemstalen die de Bodemkundige Dienst van België analyseerde in de periode 2012-2015, afkomstig uit de leemstreek, blijkt dat 42.6 % van de percelen een te lage pH (zuurtegraad) had en 38.3 % van de percelen een te laag koolstofgehalte. Bovendien worden op veel percelen in de regio Haspengouw regelmatig bieten en/of gerst geteeld, gewassen die zeer gevoelig zijn voor een te lage pH en waarbij de opbrengst/kwaliteit snel afneemt bij een te lage pH. Door aan de hand van perceelkaarten de relatie te tonen tussen verschillen in bodemeigenschappen en verschillen in opbrengst of andere bodemkwaliteitsindicatoren wordt het belang van deze bodemeigenschappen zeer visueel en duidelijk voorgesteld aan de landbouwer. De toegepaste adviezen worden geëvalueerd door de gewas- en bodemkwaliteit op te volgen en ook opbrengstverschillen binnen percelen zullen in kaart worden gebracht. Op die manier kan de landbouwer de meerwaarde van de nieuwe technieken nagaan. Bij enkele percelen zal de opbrengst en bodemkwaliteit voor en na het toepassen van de adviezen worden geëvalueerd en bij andere percelen zal een referentiezone binnen het perceel worden voorzien zodat er steeds kan worden vergeleken met een referentietoestand. Bij het aspect bodemkwaliteit zal ook aandacht besteed worden aan de nitraatresidu’s.

Uitvoering

Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs campus

Contactpersoon

Nele Schouteden
Sint-Truidersteenweg 323
3700 Tongeren
012 39 80 56

Locatie