Boer en Landschap

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Geel

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

192.417,78 euro

Promotor

Hooibeekhoeve

Duurtijd

01/01/2011 – 31/12/2012

Situering

Stap1: Opmaak van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen Belangrijk voor de duurzaamheid van het project is dat de individuele landbouwer zelf actief betrokken wordt bij het behoud van het landschap en de natuurwaarden in het buitengebied. Van begin 2002 tot eind oktober 2010 werd voor een klein tweehonderdtal land- en tuinbouwers een plan opgemaakt. De grote vraag vanuit land- en tuinbouwers, maar ook vanuit studie- en adviesbureaus en gemeentes zorgt ervoor dat momenteel een vijftigtal land- en tuinbouwers op de wachtlijst staan. Stap2: Uitvoeren van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen We willen ook op korte termijn komen tot een realisatie van de erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen. We wensen in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer maximum 10 actieve landbouwers per jaar een aanplantingsubsidie te geven van 450 euro. Op korte termijn zijn dan een redelijk aantal realisaties mogelijk. Het bedrag kan enkel besteed worden aan inheemse en landschappelijke aanplantingen (dreven, bomen, knotbomenrijen, struiken, fruitboomgaarden, …). Stap3: Opmaak van individuele beheerplannen Uit een enquête gevoerd tijdens het vorige project blijkt dat er veel vraag is vanuit land- en tuinbouwers naar het onderhoud op en rond hun land- en tuinbouwbedrijven. Vandaar dat wij aan hun vraag willen beantwoorden door bij het erfbeplantings- of landschapsbedrijfsplan onmiddellijk een beheerplan op maat van het bedrijf bij te voegen. Aangezien de dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid (DMN) van de provincie Antwerpen ervaring heeft met het realiseren van dergelijke beheerplannen zullen zij instaan voor de opmaak ervan. Hierdoor kan de landschapsarchitect van de Hooibeekhoeve meer tijd besteden aan de opmaak van de ontwerpplannen aangezien de vraag ernaar steeds groter wordt. Stap4: Aftoetsen van noden en ingaan op vragen rond landschapsbeheer door organisatie van studiedagen, infomomenten, … Uit het onderzoek in het vorige project is gebleken dat land- en tuinbouwers ondersteuning vragen bij het onderhoud van hun bedrijfssite. Door het opmaken van beheerplannen als aanvulling bij het ontwerp, spelen we op deze vraag reeds gedeeltelijk in (zie stap3). We gaan echter nog een stap verder en willen landbouwers ‘leren beheren’ in de praktijk zelf. Tezamen met andere instanties actief op vlak van landschap zoals regionale landschappen, landbouw- en natuurverenigingen, Eco² (agro-beheersgroepen), gemeentelijke of provinciale diensten, … zullen we nagaan welke noden rond landschapsonderhoud op het terrein het hoogst zijn.Er zal hierop ingespeeld worden door het organiseren van minimaal twee acties rond agrarisch landschapsbeheer. Deze acties zullen theoretische en/of praktische ondersteuning bieden aan land- en tuinbouwers bij het onderhoud van hun bedrijfssite en de ruimere omgeving ervan. Mogelijke acties zijn een workshop, infomoment, terreinbezoek,… of demonstratie. Stap5: Communicatie Verschillende organisaties in de provincie zijn werkzaam rond het thema landschap waarbij zowel inrichting, herstel, behoud als zorg aan bod komt. Agrobeersgroepen van Eco², bedrijfsplanners van VLM en landschapsanimatoren van Regionale landschappen zullen samen met de landschapsarchitecten van de provincie regelmatig samenkomen om duidelijkheid te scheppen rond ieder zijn takenpakket. Er zal ook onderzocht worden hoe de verschillende partners hun krachten kunnen bundelen om concrete terreinrealisaties tot stand te brengen. Verder kunnen zij elkaar ondersteunen bij het adviseren, verder uitwerken of doorschuiven van specifieke vragen vanuit land- en tuinbouwers. Op deze manier worden meer mensen bereikt en wordt iedere vraag zo goed mogelijk beantwoord. Naast deze communicatie zal ook promotie gemaakt worden rond landschap en landschapsintegratie in de vakpers, via gemeente, evenementen, beurzen, enz. De Hooibeekhoeve zelf is een goed praktijkvoorbeeld van landschapsintegratie voor land- en tuinbouwers. Bezoekers, land- en tuinbouwers, geïnteresseerden,… kunnen hier mogelijke aanplantingen waarnemen en een rondleiding krijgen van de landschapsarchitect.

Doelstellingen

Werkruimte: Creëren van een gunstig economisch klimaat op het platteland - Ondernemen op het platteland - Educatie voor ondernemers op het platteland - Differentiatie en diversificatie van de agrosector Collectieve ruimte: Realiseren van een platteland met oog voor het natuurlijk milieu en kwaliteit van het landschap - Verbeteren van het natuurlijk milieu - Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit Consumptieve ruimte: Vrijwaren van het platteland als ruimte voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding - Aandacht creëren voor cultuurhistorisch erfgoed - Verhogen van toeristisch-recreatieve kwaliteit Identiteit en communicatie: Aandacht hebben voor identiteitsversterking van en over het platteland - Aandacht voor rurale identiteit.

Uitvoering

Hooibeekhoeve

Contactpersoon

Leen Dierckx
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014/852707