Bouw van een multifunctioneel ontmoetingshuis 'de Zuidhoeve'

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Lo-Reninge

Projectgegevens

Projectkost

500 000,00 euro

Promotor

Stad Lo-Reninge

Duurtijd

06/01/2016 - 30/06/2019

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Leefbare dorpen

Situering

Het project ontmoetingshuis ‘De Zuidhoeve’ bestaat uit de sloop van een vervallen hoeve met aanpalende schuur en in de nieuwbouw en volledige herinrichting van de site gelegen in de Zuidstraat van deelgemeente Lo. Het nieuwe gebouw zal een duurzaam gebouw worden dat voldoende ruimte reserveert en faciliteiten biedt voor het verenigingsleven van het dorp, alsook voor de lokale jeugdverenigingen. Om de site multifunctioneel in te zetten werd een ontmoetingsruimte voorzien die kan gebruikt worden door verschillende verenigingen voor o.a. vergaderingen en kleinschalige activiteiten. De nabijheid van een speelterrein boden de opportuniteit om ook de jeugdverenigingen hier te huisvesten.

Doelstellingen

 • de bouw van een multifunctioneel ontmoetingscentrum dat mogelijkheden biedt aan alle geledingen van het lokale verenigingsleven en tevens ruimte reserveert voor de plaatselijke jeugdverenigingen 
 • de realisatie van een duurzaam en kwaliteitsvol project 
 • het bestendigen en versterken van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit van het dorp

Bij de uitwerking van het uiteindelijke concept werd bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:

 • Multifunctionaliteit
  - Het plan is opgevat als een schakeling van een aantal ruimten met een aparte ingang. De invulling kan in de toekomst gemakkelijk gewijzigd worden en aangepast aan de behoeften van de gebruikers. Het gedeelte sanitair is de enige ruimte waarvan de bestemming vastligt.
  - De deelgemeente Lo kent een bloeiend en divers (leeftijdscategorieën, cultureel, sociaal) verenigingsleven. Dit is heel belangrijk voor de sociale cohesie binnen de leefgemeenschap. Omdat dit één van de troeven is voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het dorp, wenst het bestuur dit te bestendigen en te stimuleren door een aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen die voldoet aan de behoeften van de diverse verenigingen. Bewust wordt het gebruik van de lokalen laagdrempelig gehouden zodat alle doelgroepen, ook de kwetsbare, zich kunnen aansluiten en integreren in het lokale verenigingsleven. Toegankelijkheid voor alle doelgroepen werd steeds voor ogen gehouden.
  - Omwille van opportuniteiten die zich aandienden (o.a. de aanpalende recreatieruimten) werd ervoor gekozen om ook de lokale jeugdvereniging in de nieuwe infrastructuur een plaats te geven. Hoewel dit deel van het ontwerp buiten dit project werd gehouden is ook dit multifunctioneel inzetbaar, o.a. door tijdens de zomermaanden de lokalen ter beschikking te stellen van de speelpleinwerking.
 • Kwaliteit
  - De procedure met betrekking tot de aanstelling van de ontwerper staat garant voor de realisatie van een kwaliteitsvol ontwerp. Bij de toewijzing van de opdracht werd niet enkel rekening gehouden met het gevraagde ereloon, doch ook het voorleggen van kwaliteitsvolle referenties en een doordacht plan van aanpak behoorden tot de gunningscriteria. In de werkgroep die de ingediende offertes beoordeelde zaten niet alleen vertegenwoordigers van het lokale bestuur, doch ook de West-Vlaamse Intercommunale en de Provincie West-Vlaanderen (gebiedsgerichte werking) hadden hierin hun stem.
  - Omwille van de beeldbepalende ligging diende een visueel sterk ontwerp te worden ontwikkeld. Daarnaast moest ook de omgevingsaanleg in het project te worden geïntegreerd.
 • Duurzaamheid
  - Het bestendigen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp, o.a. door de uitbouw van een sterk verenigingsleven, heeft een positief effect voor de plaatselijke zelfstandigen.
  - Bij de uitwerking van het project werd de ecologische duurzaamheid sterk benadrukt. In ruime mate werden de adviezen uit het BEN-adviesrapport van het Provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en de vzw BAS bouwen in het ontwerp verwerkt. Op meerdere vlakken wordt de BEN-norm zelfs overtroffen. Het bestek zal voorzien in het uitsluitend gebruik van ecologische en duurzame materialen (o.a. FSC-hout).
  - De bevolkingssamenstelling van de stad Lo-Reninge wordt gekenmerkt door een groot aantal jongeren en ouderen. Net deze bevolkingsgroepen zijn erg vervoersafhankelijk, doch het openbaarvervoeraanbod is er heel beperkt. De terbeschikkingstelling van nabije aangepaste infrastructuur draagt er enerzijds toe bij dat ook deze doelgroepen aan het verenigingsleven kunnen deelnemen zonder zich te moeten verplaatsen (als die mogelijkheid er al is) en anderzijds er ook minder verplaatsingen dienen te worden gemaakt.
  - Ook op sociaal vlak is het project duurzaam. Toegankelijkheid was bij de uitwerking van het concept één van de prioriteiten. Het gebruik van de zaal wordt bewust laagdrempelig gehouden. In principe wordt de infrastructuur gratis ter schikking gesteld van alle lokale verenigingen zodat ook voor kwetsbare groepen geen financiële belemmeringen ontstaan om van de lokalen gebruik te maken en zoveel mogelijk bewoners aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Uitvoering

Stad Lo-Reninge

Contactpersoon

Dirk Ackerman
Markt 11
8647 Lo-Reninge
058 33 01 30

Locatie