Bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-Waas

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Moerbeke-Waas

Projectgegevens

Projectkost

312 423,07 euro

Promotor

't Venneken

Duurtijd

01/11/2018 - 30/04/2021

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Leefbare dorpen

Situering

vzw 't Venneken wil een polyvalente ontmoetingsruimte bouwen op het terrein dat nu uitsluitend door KLJ Moerbeke wordt gebruikt. Het oude, onaangepaste huis zal afgebroken worden en vervangen door een nieuw gebouw (met 3 polyvalente zalen/ jeugdlokalen, keuken, sanitair, buitenspeelruimte, ... ) dat geschikt is voor zowel dagactiviteiten als overnachtingen. Het nieuwe polyvalente gebouw zal gebruikt worden door de sterk gegroeide KLJ-groep van Moerbeke-Waas, maar is expliciet ontworpen en ingericht voor medegebruik door andere verenigingen en organisaties. In het project streven we naar een zinvolle invulling van de "17 Sustainable Development Goals" van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat we rekening houden met milieu en energie, maar ook met een sterke gemeenschapsvorming en sociale mix als hulpmiddel tegen uitsluiting en ongelijkheid van kansen door (verdoken) armoede.

Doelstellingen

Het project houdt zoveel als mogelijk rekening met duurzaamheid in de betekenis zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties in de 17 Sustainable Development Goals. Niet alle doelstellingen zijn opgenomen omdat ze evident zijn (b.v. gendergelijkheid of toegang tot proper water) of omdat ze te ver van de scoop liggen (b.v. vrede, gerechtigheid en sterke instellingen). Hieronder een kort overzicht van de doelstellingen die we wel uitdrukkelijk meenemen:

 • “Innovatie en infrastructuur”: afbraak van verouderde infrastructuur en vervanging door nieuwbouw, ten minste conform de normen en wetgeving, waar mogelijk beter en toekomstgericht op lange termijn.
 • “geen armoede” : KLJ vraagt 20€/jaar aan lidgeld. Het is dus en goedkope manier voor jongeren om structureel tot een groep vrienden en een gemeenschap te behoren. De jaarwerking in combinatie met een intensieve zomerwerking (3x per week) zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding het hele jaar rond. KLJ Moerbeke biedt een divers activiteitenaanbod, zonder discriminatie volgens sociale achtergrond, talenten of mogelijkheden van de jongere. Er wordt actief aan ledenwerving gedaan bij alle lagen van de bevolking. De sociale bewogenheid vertaalt zich naar de keuze van goede, duurzame maar niet zeer dure bouwstijl en -materialen. Dit en onze actieve fondsenwervingsactiviteiten, maakt dat de gebruiksprijs van het lokaal beperkt blijft, zowel voor KLJ als voor de medegebruikers.
 • "goede gezondheid en welbevinden”: We hebben aandacht voor het behoud van voldoende speelruimte. Het gebouw komt niet centraal op het terrein, maar aan de rand, zodat de jongeren kunnen sporten, spelen en zich kort samengevat volop kunnen uitleven!
 • “kwaliteitsvolle vorming, scholing”: Het gebouw en zijn polyvalente zalen zal ook beschikbaar zijn voor de scholen. De ideale ligging van het gebouw (op de scheiding van woonkern en landbouw- en natuurgebied) maakt het uiterst geschikt voor Plattelandsklassen en natuurgericht lesgeven.
 • “betaalbare en duurzame energie”: er wordt gekozen voor een leverancier van hernieuwbare energie als elektriciteitsleverancier en er zullen op het dak PV-panelen geïnstalleerd worden.
 • “verminderen van ongelijkheid”: veel elementen van het dagelijks leven worden bepaald op basis iemands capaciteiten. Dat kan op school zijn, of in prestatiegerichte ontspanningsclubs zoals (sommige) sportclubs. In jeugdbewegingen en in een aantal andere verenigingen speelt dit niet. In de KLJ bijvoorbeeld worden vriendschapsbanden gesmeed die duurzaam zijn, ongeacht de school en/of de sociale achtergrond. Hierdoor vergroot niet alleen het sociaal netwerk, maar wordt de sociale mix verhoogd en dus de ongelijkheid verminderd.
 • “duurzame gemeenschappen”: Zoals hierboven reeds geschetst werken verenigingen verbindend, niet segregerend. Door aangename lokalen ter beschikking te stellen zullen de organisaties in Moerbeke die er gebruik van maken hun werking kunnen versterken en bijgevolg hun inherente gemeenschapsvorming nog beter kunnen waarmaken.
 • “klimaatacties” : binnen het kader van dit project wordt voldaan aan de wettelijke eisen van een duurzaam energieverbruik. Gezien onze sociale functie en de specifieke gebruiksvorm (niet permanent, maar discontinu) moeten de keuzes daarop afgestemd worden. Een gebouw dat quasi permanent wordt gebruikt bijvoorbeeld heeft baat bij een ander type van verwarming dan dit gebouw. Een bijkomend energie-element is dat het gebouw op een goede locatie ligt, dicht bij het centrum en langs een weg met een gescheiden fietspad, zodat ook jongeren veilig met de fiets komen.
 • “leven onder water en op land” : om de impact op het milieu, en dus ook op de levende organismen, te beperkten nemen we allerlei maatregelen. Een deel van het dak wordt bedekt met een groendak. De andere dakoppervlaktes wateren af in een regenwaterput waarvan het water wordt gebruikt. Deze regenwaterput loopt over in een wadi waardoor het niet gebruikte water op natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. Het afvalwater anderzijds wordt op het terrein zelf verwerkt en gezuiverd voordat het in de naburige gracht vloeit.
 • “partnerschappen” : het gebouw met zijn inrichting en installaties is niet enkel bedoeld voor de KLJ zelf, maar ook voor verschillende andere organisaties van Moerbeke. Er zijn reeds positieve gesprekken geweest met een 15-tal verenigingen. We hebben de vraag naar bijkomende ontmoetingsruimte en de specifieke behoeften in kaart gebracht.
 • “Duurzame economische groei”: meer activiteiten en overnachtingen zijn een stimulans voor de plaatselijke economie. Moerbeke ligt op de grens van het Waasland, het Meetjesland en ook van de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Dit zijn gebieden met een groot potentieel op het vlak van plattelands- en natuurbeleving. Momenteel heeft Moerbeke geen jeugdverblijfplaatsen. Onze voorzieningen vullen deze leemte en laten jongeren onze prachtige gemeente en regio ontdekken.

Uitvoering

't Venneken

Contactpersoon

Geert Vervaet
Moerwegel 1a
9180 Moerbeke-Waas
09 346 83 87