Burende boeren

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Antwerpen

Locatie

Arrondisement Mechelen

Projectgegevens

Projectkost

187 849,60 euro

Promotor

RURANT vzw

Duurtijd

01/01/2015 - 31/12/2016

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Burende Boeren is een ambitieus project dat, vertrekkend vanuit een breed partnerschap, nieuwe impulsen wil geven aan land- en tuinbouw in het arrondissement Mechelen. We zetten in op de korte keten en multifunctionele landbouw2.0, innovatie via samenwerking met de chemiesector, werken aan een verbeterd lokaal draagvlak en structurele relaties tussen landbouwers, lokale overheden en stakeholders. In 4 antennes (boer-buurt, boer-gemeenschap, boer-industrie en boer-overheid) worden pilots gerealiseerd. Via een regionaal lerend netwerk verspreiden we de verworven kennis in antenne-overschrijdende sessies om een meer structurele verandering op langere termijn te realiseren voor de hele regio.

Doelstellingen

 

Het project moet een vliegwiel zijn voor economische ontwikkeling in land- en tuinbouw in het arrondissement Mechelen maar ook bijdragen aan het behoud van de vitalitiet van het buitengebied, het verhogen van de leefbaarheid in heel de regio en zorgen voor aanvullende tewerkstelling in het algemeen. Dit project wil een startpunt zijn van waaruit alle belangrijke stakeholders (land- en tuinbouw, lokale en bovenlokale overheden, streekorganisaties, kennisinstellingen en kleine en grote bedrijven) samenwerken aan een vernieuwde integratie van land- en tuinbouw in de regionale ontwikkeling van een sterk verstedelijkt economisch, ecologisch en sociaal systeem.

We beogen volgende resultaten:

  • lokale overheden aanzetten tot een duurzame integratie van lokale producten in hun gemeentelijke werking en stimuleren tot het creëren van een aanmoedigend beleidskader voor lokale producten. 
  • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van land- en tuinbouw te beginnen met het draagvlak in de directe omgeving van het bedrijf om van daar uit verder te werken aan het draagvlak voor de sector in de hele regio
  • nieuwe mogelijkheden om vanuit land- en tuinbouw duurzame grondstoffen aan te leveren voor de chemische sector hetzij via valorisatie van nevenstromen hetzij via de productie van nieuwe teelten. Op die manier worden 2 niet-verwante sectoren verbonden met elkaar met nieuwe economische kansen voor beiden.
  • een meer zichtbare samenwerking tussen land- en tuinbouwers onderling te stimuleren met een versterkte positie binnen gemeente en regio. Vandaar uit bouwen we structurele relaties uit met de gemeenten en relevante stakeholders om op die manier de sector opnieuw te verankeren binnen de regio met nieuwe economische mogelijkeheden voor de uitbouw van de individuele bedrijfen en de sector in het algemeen

 

Uitvoering

RURANT vzw

Contactpersoon

Wim Poelmans
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014 85 2707

Locatie