Buurtbus

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

116 800,00 euro

Promotor

Stad Halen

Duurtijd

03/04/2017 - 06/04/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

De buurtbus trekt naar plattelandsgebieden met weinig voorzieningen. Hier delen vrijwilligers soep uit om sociale contacten tussen buurtbewoners te bevorderen en zo het sociaal engagement dat buren elkaar helpen en ondersteunen te vergroten. De kofferruimte van het busje wordt optimaal benut om een aantal voorzieningen aan te bieden zoals een bibkoffer, een uitleenpunt zorgmateriaal, een laptop met eID lezer, allerlei reservatieformulieren en documenten voor tegemoetkomingen, huisvuilzakken enz... Daarnaast houdt de vrijwilliger een vinger aan de pols, kijkt welke noden er zijn en speelt hierop in door het bestaande aanbod te promoten. Zo proberen we mensen uit hun sociaal isolement te halen en zoveel mogelijk voorzieningen naar de mensen toe te brengen.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Klapstoel is om de inwoners zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Daarnaast willen we met ons aanbod de vereenzaming tegengaan en een sociaal netwerk onderhouden/creëren voor alle inwoners. We doen dit door allerlei vormende, informatieve en recreatieve activiteiten te organiseren en door een aantal dienstverleningen aan te bieden: pedicure, consult diëtist, gratis bloeddrukmeting, informatiepunt sociale dienst, warme maaltijden, boodschappenhulp… We zijn open sinds mei 2014 en registreren 16 000 bezoekers op jaarbasis. Uit analyse blijkt dat deze mensen vooral in de directe buurt van het LDC wonen. In het kader van buurtgerichte zorg startte LDC de Klapstoel ism het RIMO in 2016 het project Buurtgezellen: een bezoekersteam gaat op huisbezoek bij de senioren om hun te bevragen op een aantal levensdomeinen: onderhoud, aanpassing van de woning, mobiliteit, dagbesteding, sociale contacten, gezondheids- en buurtbeleving. De meest frappante vaststelling is dat senioren hun buurt heel plaatselijk bekijken: hun straat, hun wijk. Zo hoorden we meermaals dat de voorzieningen die iets verder gelegen zijn, onbereikbaar zijn. Het openbaar vervoer is ontoereikend. Senioren doen beroep op hun kinderen of op de minder mobiele centrale voor dringende boodschappen en medische zorgen. En daar stopt het. Ze willen niemand overbelasten. Met een aantal buren hebben ze goede contacten. Maar ook die willen ze niet tot last zijn. Anderzijds merken we dat er heel veel solidariteit kan zijn tussen de buren en dat buren belangrijke schakels tegen vereenzaming zijn. Dit laatste willen we niet verloren laten gaan. Integendeel, waar dit begint uit te doven willen we er alles aan doen om de sociale contacten weer te stimuleren. We willen aanwezig zijn in deze straten/wijken in de deelgemeenten om ontmoeting te organiseren en dienstverlening aan te bieden. We willen dit doen samen met onze vrijwilligers, de lokale verenigingen en de zorgvoorzieningen in de buurt. We willen aangepast vervoer aanbieden zodat ook de mensen op het platteland toegang hebben tot een aanbod en een dienstverlening die hun zelfredzaamheid verhoogt. We willen een aantal voorzieningen aanbieden waar deze mensen nu een verplaatsing voor moeten doen. Als laatste willen we mensen stimuleren om voor elkaar te zorgen en zich zinvol te voelen door hulpvraag en aanbod te matchen(Buurtgezellen: buren helpen buren) We willen een samenwerking tot stand brengen tussen formele en informele aanbieders van ondersteuning en zorg in de buurt. Zo creëren we een buurtzorgnetwerk met alle mogelijke partners (RIMO, huisartsen, thuisverpleegkundigen, hulpverleningsinstanties, mutualiteiten, lokale verenigingen zoals ziekenzorg...).

Uitvoering

Stad Halen

Contactpersoon

Katrien Kellens
Diestersteenweg 42
3545 Halen
013 46 03 78

Locatie