De bodem als leidraad tot betere aardappelen

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruishoutem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

71 165,00 euro

Promotor

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

De bodem van de Vlaamse Ardennen is zeer heterogeen van samenstelling, met varierende dikte van loess op een klei of zandrijk substraat, ook binnenin percelen. Met GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren kan deze variabiliteit nauwkeurig in kaart gebracht en geëvalueerd worden. In dit project zullen verschillende percelen ingescand worden. Op basis van de uitgevoerde metingen zullen binnen-in deze percelen zones afgebakend worden die best op een gedifferentieerde manier beheerd worden. Aan de telers zal een advies verstrekt worden hoe ze op de opgemeten bodemvariatie kunnen inspelen, waarbij het doel is om zowel de gewasproductie te optimaliseren als de milieubelasting te minimaliseren.

Doelstellingen

  • Verzamelen van perceelsinformatie op basis van bodemscans.
  • Bundeling en verwerking van gewas- en bodeminformatie op perceelsniveau, plaatssspecifieke oorzaakanalyse en interpretatie tot advies voor perceelsgerichte maatregelen gericht op optimale zaai- of plantdichtheid en water- en nutriëntenvoorziening in functie van het plaatselijk productiepotentieel.
  • Bijzondere aandacht voor de invloed van de bodemgesteldheid: profielontwikkeling (zandtextuuur, % klei), vochthuishouding, bodemnutrienten, topografie en stratigrafie (storende bodemlagen).
  • Plaatsspecifieke toepassing van teeltmaatregelen, volgens de mogelijkheden van het bedrijf.
  • Plaatsspecifieke opbrengstmetingen in teelten waarvoor momenteel reeds technologie beschikbaar is in de praktijk: granen en maïs.
  • In kaart brengen van de problematiek van erosie van de toplaag en van waterschade binnen percelen.
  • Toepassing van bestaande methoden zoals hierboven omschreven op een 10-tal voorbeeldbedrijven typisch voor de Vlaamse Ardennen.
  • Brede communicatie van de resultaten in de vakpers
  • Brede communicatie in de regionale pers naar aanleiding van een evenement: demodag met studiemoment.

Uitvoering

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Contactpersoon

Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 90