De Klimaatploeg 2.0

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Antwerpen

Locatie

Herselt

Projectgegevens

Projectkost

159 922 euro

Promotor

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten

Duurtijd

01/02/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Gezamenlijke actie met oog op klimaatmitigatie en -adaptatie en gezamenlijke benaderingen van milieuprojecten en geldende milieupraktijken

Situering

In het project ‘De Klimaatploeg’ werken melkveehouders en klimaatexperten als één ploeg samen met als doel klimaatmaatregelen implementeren op melkveebedrijven.

Vijf Antwerpse melkveehouders zijn de ambassadeurs van dit project. Ze stellen hun bedrijf en hun kennis ter beschikking en willen hun melkveebedrijf verduurzamen. Om hen hierbij te helpen, stellen we een Klimaatploeg samen. Dit is een team van experten die samen de impact van klimaatmaatregelen op ecologisch, economisch en sociaal vlak kunnen inschatten voor alle deelaspecten van de bedrijfsvoering. Door deze samenwerking kan de bedrijfsleider onderbouwd beslissen welke klimaatvriendelijke maatregel(combinatie) hij toe zal passen. Door de vele demonstratie-, promotie- en communicatieacties inspireren de ambassadeurs en de ploeg niet alleen collega’s uit de melkveesector, maar ook andere land- en tuinbouwers, overheden en particulieren. Daarnaast verzamelen we alle maatregelen en de in het project vergaarde kennis, in een handboek. Aan de hand van dit handboek kunnen alle Antwerpse melkveehouders, al dan niet onder begeleiding, aan de slag om ook hun bedrijf te verduurzamen.

Kortom we willen met ‘De Klimaatploeg’ melkveehouders, andere land- en tuinbouwers, overheden en het brede publiek via demosites tonen dat het mogelijk is om op rendabele wijze een bedrijf klimaatvriendelijk te runnen. We geven de melkveehouders daarnaast ook een tool in handen om het verduurzamingsproces op hun eigen bedrijf te starten.

Doelstellingen

Met ‘De Klimaatploeg’ willen we melkveehouders en andere land- en tuinbouwers, overheden en het brede publiek via enkele demosites tonen dat het mogelijk is om op rendabele wijze een bedrijf klimaatvriendelijk te runnen. We maken de doelgroep bewust dat implementeren van klimaatmaatregelen op bedrijfsniveau niet alleen mogelijk is, maar ook opportuniteiten biedt voor het bedrijf. Op die manier kan de sector niet enkel een deel van het klimaatprobleem zijn, maar nog meer een deel van de oplossing. Naast het creëren van bewustwording, willen we melkveehouders ook handvaten geven om effectief stappen te zetten in het verduurzamen van hun bedrijf. Hiertoe ontwikkelen we een handboek dat alle kennis bevat die we in dit project opdoen en begeleiden we ook de implementatie van klimaatmaatregelen. ‘De Klimaatploeg’ gaat bij vijf melkveehouders op zoek naar klimaatmaatregelen die broeikasgasemissie beperken en die passen op hun bedrijf. We denken hierbij aan de productie van hernieuwbare energie, teeltrotatie, compost aanbrengen op de akkers, aanhouden van permanent grasland, energiebesparende maatregelen, rantsoenaanpassingen, telen van eigen eiwitgewassen... Niet al deze maatregelen zijn haalbaar, betaalbaar en werkbaar op alle bedrijven. Daarom begeleiden we de landbouwers bij het maken van keuzes en houden hierbij uiteraard rekening met het ecologische aspect, maar eveneens met de economische en sociale consequenties. Die laatste factoren worden vaak vergeten maar zijn voor een land-of tuinbouwer essentieel in zijn afwegingen om effectief over te gaan tot aanpassing van zijn bedrijfsvoering. Eens overtuigd begeleiden we de melkveehouders ook bij het implementeren van de maatregelen. Deze vijf melkveehouders zijn onze klimaatambassadeurs voor de provincie Antwerpen. Door hen een voorbeeldfunctie te geven in de communicatie en promotie overtuigen we overheden en particulieren van de mogelijkheden en prikkelen we collega’s om zelf aan de slag te gaan. Dankzij de kennis die we in dit project opdoen, zullen we ook deze melkveehouders kunnen begeleiden. We gieten al deze kennis trouwens ook in een adviesproduct, een handboek dat de melkveehouder, eventueel in combinatie met begeleiding van Innovatiesteunpunt of een andere instantie, houvast geeft om zelf van start te gaan. Met 'De Klimaatploeg' willen Innovatiesteunpunt en Hooibeekhoeve dus drie doelen bereiken: (1) we helpen vijf ambassadeurs in de keuze en de plementatie van klimaatmaatregelen, (2) dankzij de vele communicatie-acties overtuigen we land- en tuinbouwers van de opportuniteiten die klimaatmaatregelen kunnen bieden en tonen we het grote publiek wat onze sector kan betekenen voor het klimaat, (3) we geven Antwerpse melkveehouders de kans om a.d.h.v. een handboek aan de slag te gaan op het eigen bedrijf.

Uitvoering

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten

Contactpersoon

Hanne Leirs
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 61 36

Locatie