Dommelhuis

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Locatie

Peer

Projectgegevens

Projectkost

320 000,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Peer

Duurtijd

01/06/2017 - 01/12/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Situering

Het Dommelhuis is een ontmoetingsruimte waar verschillende sectoren, die belast zijn met het beheer van de open ruimte, overleg plegen. Dit overleg situeert zich niet alleen tussen organisaties en verenigingen maar ook tussen diensten. Het zal leiden tot een verbeterde samenwerking en een multiplicator-effect hebben naar een geïntegreerd beheer van de open ruimte. Zowel de landbouw, de natuur en bosbouw, toerisme en recreatie in het gebied zullen voordeel hebben aan deze samenwerking. De Dommelvallei is het referentiekader. De site is strategisch gelegen in de vallei en het gebouw vormt een baken, aantrekkingspunt voor de bezoeker. Het project heeft de bedoeling een hefboomproject te zijn voor vergelijkbare initiatieven.

Doelstellingen

Bevorderen van samenwerking tussen de open-ruimte actoren. De basis voor een goede samenwerking is wederzijds respect, democratische besluitvorming, integrale benadering en participatie Wederzijds respect: de basis van samenwerking is vertrouwen. Vertrouwen komt er maar als errespect is. Democratische besluitvorming: standpunten vanuit de sectoren worden met elkaar uitgewisseld en geven aanzet tot overleg, maar besluiten moeten steeds afgetoetst worden aan de doelstellingen van algemeen belang. Integrale benadering: het  besluitvormingsproces steunt op een afweging van verschillende aspecten en disciplines die relevant zijn in een bepaald dossier. Een integrale benadering door de complexiteit heen geeft garantie voor duurzame ontwikkeling. Participatie: hieronder verstaan we samen praten, samen overleggen, elkaars mogelijkheden en wensen aftasten en deze toetsen aan de doelstellingen van het algemeen belang. Realiseren van open-ruimte projecten die voortvloeien uit de samenwerking. Voorbeelden kunnen zijn: beheerswerken van de vallei, adviseren landelijk wegenpatroon en toeristisch routenetwerk, meewerken aan hermeanderingsproject, benutten van subsidiemogelijkheden inzake erfgoedlandschap, ISN, biodiversiteitsprojecten, samenwerken rond educatie over knoflookpad, betrekken van cultuur-historie, meewerken aan ecologisch bermbeheer, agro-cultuur, weekendverblijven, uitwerking van belang van samenwerking project Bosland. Samenwerken aan een duurzaam waterbeheer. De Dommel en haar zijbeken werden in de jaren ’60 recht getrokken waardoor de structuur van de teken omzeggens totaal vernietigd werd. Een goede beekstructuur is noodzakelijk voor de biodiversiteit en het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Structuurverbetering in natuurgebieden is momenteel algemeen aanvaard. De uitdaging is ook om in landbouwgebieden en woonzones, samen met burgers en landbouwers herinrichtingswerken voor te stellen en uit te voeren. Integraal waterbeleid betekent dus in eerste instantie samenwerken met alle stakeholders. Vandaar dat de waterbeheerders in de vallei van de Dommel (m.n. de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt, Peer, de provincie Limburg en de watering De Dommelvallei)samen het waterbeleid uitstippelen. Deze samenwerking resulteerde in de oprichting van het wateragentschap Noordwest Limburg. Het wegwerken van vismigratieknelpunten, aanpassing van ruimingen, structuurherstel en werken rond waterkwaliteit zijn concrete uitdagingen. Verbreden door participatie. Bij elk project dat verwezenlijkt wordt door de stuurgroep zal er aandacht zijn voor participatie. Het is niet enkel de bedoeling de burger te informeren en te sensibiliseren maar veeleer het draagvlak van het project te versterken door rekening te houden met de wensen en de kennis van de burger. Burgers betrekken en mede beslissing te laten nemen verhoogt hun betrokkenheid en burgerzin. Verbreden door educatie: zie voorgaande. Opnemen van de voorbeeldfunctie door samenwerking op lokaal niveau. Het uitgewerkte model overdraagbaar maken naar andere lokale en regionale initiatieven. Verhogen van de sociaal maatschappelijk betekenis van het project. Door samenwerking met een sociaal te werkstellingsproject krijgt het Dommelhuis en omgeving een extra accent. Dit uit zich in de volgende verwezenlijkingen: de uitbouw van een fietsherstelplaats en fietsverhuur nabij het Dommelhuis. Aan het Dommelhuis zelf wordt een fietsbelevingspunt voorzien, vanuit een nieuw aan te leggen toeristisch-recreatief fietspad vanuit Erperheide en vanaf Peer Centrum langs de Dommel. De bezoekersopvang, waarbij een beperkte cafetaria voorzien wordt en in het kader van Puur Limburg een lokaal aanbod aan streekproducten. Het ondersteunen van een lokale markt rond de korte keten. Verbeteren van het toeristisch recreatief aanbod binnen het ruime werkgebied. Door tegelijkertijd te werken aan de verbetering van dit toeristisch recreatief netwerk (in kwantiteit en kwaliteit) en de duurzame landschapsontwikkeling verhoogt de attractie van de Dommelvallei, waardoor tevens het economisch belang toeneemt. Deze verbetering geeft een sterke toename aan verblijfmogelijkheden en de lokale horeca kan ook mee te profiteren. In de ruime omgeving van de Dommelvallei tellen we momenteel een kleine 360 bedden. Het is de bedoeling door een verbeterd routenetwerk het gebied nog beter economisch te valoriseren. Promotioneel en voor initiatieven naar landschapsontwikkeling richt de Dommelvallei met omgeving zich naar het Regionaal Landschap Lage Kempen. De procedure voor aansluiting van het gebied bij Bosland is lopende.

Uitvoering

Stadsbestuur Peer

Contactpersoon

Silvie Anne-Marie Claes
Zuidervest 2 A
3990 Peer
011 61 07 00

Locatie