Dorpskernvernieuwing Noordschote

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

1.000.000 euro

Promotor

Stadsbestuur Lo-Reninge

Duurtijd

01/01/2012 – 31/12/2014

Situering

Herinrichting van de dorpskern van Noordschote met het oog op het verhogen van de leefbaarheid door het uitvoeren van maatregelen inzake aantrekkelijkheid, verkeer en mobiliteit en afvalwaterafvoer en –zuivering.

In het kader van de ruilverkaveling Reninge wordt de dorpskern van Reninge (geen Leaderdossier) heringericht. Aanleiding is de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel. Partners hierbij zijn het Ruilverkavelingscomité Reninge, de N.V. Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Aangezien de dorpskern van Noordschote voor die laatste twee partners hoort bij het dossier Reninge (op grondgebied Noordschote wordt een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie aangelegd), besliste het stadsbestuur om ook het openbaar domein van de deelgemeente Noordschote her in te richten met nadruk op het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verkeersleefbaarheid  door het vertragen van het doorgaand verkeer, aan de identiteit door de functie van het centrale dorpsplein op te waarderen, de heraanleg van de kerkomgeving, de veilige verbinding met het ontmoetingscentrum en de uitbouw van Noordschote als bescheiden toeristisch-recreatief knooppunt. Een wandel- en fietsverbinding tussen de Middelstraat en het Ontmoetingscentrum herstelt een oud tracé, maar maakt de wandelmogelijkheden voor de inwoners ook beter.

Deze inrichting sluit ook hier aan op de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel (NV Aquafin / VMM).

Concreet:

 • heraanleg van de doortocht van de buurtweg voor groot verkeer Noordschote- en Driegrachtensteenweg met poorten en een verkeersveiliger wegprofiel
 • heraanleg van de kerkomgeving
 • aanleg van parkeerplaatsen ter hoogte van het ontmoetingscentrum
 • via heraanleg, het creëren van een aantrekkelijk, op ontmoeten gericht centraal  plein
 • de ligging van Noordschote in de landschappelijk waardevolle ‘broeken’ doorvertalen in de groenstructuur van het dorp: aanplant bomen, aanleg grasplein
 • het afvalwater van Noordschote en Reninge zal worden gecollecteerd naar het nieuw te bouwen zuiveringsstation in Noordschote en de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel maakt deel uit van de dorpsherinrichting.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

 • het openbaar domein van de deelgemeente Noordschote herinrichte
 • de omgevingskwaliteit verbeteren
 • Noordschote uitbouwen als bescheiden toeristisch-recreatief knooppunt
 • een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel (NV Aquafin / VMM) aanleggen
 • het dorp voor inwoners en passanten gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken
 • een betere woonkwaliteit aan de bewoners aanbieden
 • recreanten op een aangename manier laten toekomen, vertoeven en vertrekken
 • het dorp inbedden in de landschappelijke, recreatieve omgeving
 • aansluiting zoeken bij het sterk aanwezige verleden
 • functionaliteit en beeldkwaliteit als belangrijkste uitgangspunten
 • een inrichting met een groen karakter en met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden.

Uitvoering

Stadsbestuur Lo-Reninge

Contactpersoon

Dirk Ackerman
Oude Eiermarkt 9
8647 Lo-Reninge
058/28 80 20