Elversele kleurt buiten de lijntjes

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Elversele

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

295.600,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur van Temse, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Elversele is een deelgemeente van Temse en is gelegen langs de Durme en deels op de Wase cuesta. Het aanzien van het dorp is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Lintvormige bebouwing bepaalt het aanzien van het dorp aan de oostkant, aan de zuidkant zijn kale bedrijfsterreinen met aan de horizon een brug met druk verkeer. Richting noord kan er gesproken worden van een beetje groen, maar dit maakt gaandeweg plaats voor meer bebouwing, kleine KMO’s en veel verkeer. Het dorp was vroeger groen en levendig, maar het beeld van weleer is helaas zo goed als verdwenen.

Het project ‘Elversele kleurt buiten de lijntjes’ staat voor het heropwaarderen van het dorp door:

 •  (Groen)aanleg op verschillende locaties, zodat de kwaliteit van de leefomgeving wordt verhoogd. Dit houdt onder meer in:

inplanten van groenaccenten in het centrum

herinrichten van Duivenhoek (zowel de hoeken als het rondpunt)

ingroenen van woonwijk De Lokers

vervolledigen van de bomenrij in Steenweg Hulst-Lessen die de verbinding vormt tussen Sint-Niklaas en Waasmunster

het plaatsen van zitbanken

aanleg van een wijkcomposteringsinstallatie

 • Inrichten van speelruimtes voor kinderen:

het inrichten van een speelbos en een speelweide in het Groot Broek van Elversele

het inrichten van een speelbos in de Priesterage

 • Cultuurhistorische gebouwen en omliggende groenstructuren reconstrueren in zijn historische context:

heraanleg van de kapelhof op de Pontweg

ingroenen van de Sint-Margrietkapel

aanleg van een cultuurtuin en renovatie van het koetshuis van de pastorij

opmaak van infoborden/erfgoedpanelen met historische achtergrond over pastorij, pastorijtuin, …

 • Verkeersveilige ingrepen:

veilige verbindingsassen creëren door het verbeteren en uitbreiden van het voet-wegennetwerk

veilige oversteekplaats voorzien voor fietsers en voetgangers van N41

aanleg van een kiss & ride zone in de nabije buurt van de basisschool Priester Poppe

groenaanplantingen ter hoogte van de basisschool en woonwijk De Lokers om visueel een vernauwend effect te creëren wat automatisch leidt tot snelheidsbeperking

Deze concrete acties zullen de kwaliteit van de leefomgeving verhogen en zorgen voor een aangename en dorpse sfeer, beleving van natuur en verbinden van de kern met het omliggende landschap.

De realisatie zal gebeuren in samenspraak met verschillende doelgroepen en belanghebbenden:

 • plaatselijke cultuurverenigingen, jeugd- en sportvereniging
 • basisschool die o.m. zal betrokken worden bij de inrichting van de pastorijtuin (vb: aanplanten kruidentuintje, een dag meewerken bij het groenonderhoud, …)
 • gemeentelijke cultuurdienst en cultuurraad voor de opmaak van erfgoedpanelen met historische achtergrond, organiseren van verschillende culturele activiteiten waar onder vertelavond rond de geschiedenis van Elversele, organiseren van exposities in de tuin …
 • gemeentelijke jeugdraad voor advies over speelinrichtingen
 • de bewoners van Elversele die op verschillende momenten zullen geïnformeerd worden over het project; op die manier kan aan hun noden en behoeften, in de mate van het mogelijke, tegemoet gekomen worden. Betrekken van de dorpsbewoners zorgt ook voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor de sociale controle verhoogd wordt en vandalisme daalt.
 • sociale werkplaats en gemeentelijke technische dienst voor renovatie koetshuis
 • werkgroep buurtwegels
 • milieu- en natuurraad Temse

Doelstellingen

De hoofddoelstelling is het herstel en veraangenamen van het dorpsaanzicht door meer groen te voorzien met speciale aandacht voor de historische kenmerken en met oog voor de verkeersveiligheid en landschapsontwikkeling.

Geplande acties:

 • Groene accenten aanbrengen in het dorp waardoor de leefkwaliteit verbeterd en de verkeersveiligheid verhoogd wordt.
 • Ontmoetingsplaatsen creëren voor de dorpelingen, jong en oud (speelbos, openstellen pastorijtuin, inrichten wijkcomposteringsinstallatie, plaatsen van zitbanken).
 • Geschiedenis van het dorp in de kijker zetten door extra aandacht te besteden aan het cultuurhistorisch erfgoed (pastorij, kapellen).
 • Wandel- en fietsverbindingen creëren door uitbreiding van het voetwegennetwerk.

Uitvoering

Gemeentebestuur van Temse

Contactpersoon

Wim Vereecken
Frans Boelplein 1
9140 Temse
03/710.12.39