Energieke Westhoek

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

325 000,00 euro

Promotor

Stad Veurne

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Pijler 1 ‘Energieke OCMW’s’

Samenlevingsopbouw wil pakketten ontwikkelen ter ondersteuning van de lokale besturen en het OCMW in het bijzonder, met inbreng van de doelgroep zelf.

 1. laagdrempelige tools/instrumenten ontwikkelen die ondersteuning bieden aan de MW binnen een OCMW, correcte en up-to-date informatie verspreiden.
 2. samen met de OCMW’s en de betrokken mensen in energiearmoede oplossingsgerichte voorstellen uitwerken voor: 
 • de problematiek van afsluitingen van gas, elektriciteit of water
 • de toepassing van de minimale gaslevering: van gunst naar recht
 • hoe het energiefonds meer preventief gebruiken
 • welke minimale elementen voor het sociaal onderzoek bij het LAC
 • een campagne tegen de deur-aan-deur-verkoop 
 1. Het huren van energiezuinige huishoudtoestellen. Met geïnteresseerde OCMW’s zetten we ons uitgewerkt huurmodel uit  ism een producent van witgoed. Zo worden energiezuinige toestellen financieel haalbaar voor kwetsbare bewoners. 

Pijler 2 ‘Energieke Dorpen’

Met ‘energieke dorpen’ willen we dorpen minder afhankelijk laten worden van energie. Om deze ambitie waar te maken moeten we enerzijds de energievraag van de woningen reduceren, en anderzijds overschakelen op hernieuwbare energie. Met ‘energieke dorpen’ willen we  inwoners uit dorpen ondersteunen die samen met andere dorpsbewoners  initiatieven nemen die hun energiesituatie verbeteren. Op  dorpsniveau proberen we zoveel mogelijk lokale actoren, verenigingen en inwoners  te mobiliseren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. We werken hierbij op drie sporen: energiebesparing, energie-investeringen en eigen duurzame energieproductie. Het project staat of valt met de participatie en het initiatief  van de dorpsbewoners. We beseffen dat dit alles behalve evident is en daarom reiken we de dorpsbewoners diverse kaders aan waarbinnen ze zelf initiatieven kunnen nemen.

Energiek

De term ‘energiek’ slaat binnen dit project niet alleen op energie besparen maar verwijst vooral naar een manier van denken en handelen. ‘Energieke OCMW’s’, zijn OCMW’s die met enthousiasme, kracht en doorzettingsvermogen de strijd tegen energiearmoede aangaan. Bij ‘energieke OCMW’s is er bereidheid om de output van dit project structureel te verankeren in de organisatie. Het traject ‘energieke dorpen’ wil  de energie in de samenleving aanboren om eigen oplossingen te formuleren voor het energievraagstuk. Tenslotte zet dit project sterk in op samenwerking en dialoog (bewoners, professionelen, experten, lokale besturen,…). We geloven dat samenwerken de enige manier is waarop we vooruitgang kunnen realiseren. Samenwerking levert resultaten op, wat opnieuw energie losmaakt om veder te kunnen.

Doelstellingen

 

 • Via het ondersteuningspakket voor de OCMW’s willen we:

  • Maatschappelijk werkers voorzien van recente en correcte informatie inzake sociaal energiebeleid

  • De deskundigheid van de Westhoek OCMW’s op het vlak van energiearmoede verhogen

  • De werklast voor maatschappelijk werkers verminderen

  • De lokale samenwerking tussen diensten en besturen stimuleren

  • Er voor zorgen dat alle recente beleidsmaatregelen toepassing krijgen in de Westhoek

 • Via de acties

  • Concrete acties opzetten die een bijdrage leveren in de strijd tegen energiearmoede in de Westhoek

  • Beleidsvoorbereidend werk leveren voor het lokaal, regionaal en Vlaams niveau

  • Komen tot een regionale gemeenschappelijke aanpak van energiearmoede

 • Via het project ‘energiezuinige huishoudtoestellen voor mensen in armoede’ willen we :

  • Een sociaal innovatief project op poten zetten in de Westhoek

  • Een alternatief financieringsmodel uitwerken

  • Een concreet instrument ontwikkelen dat een bijdrage levert in de strijd tegen energiearmoede

  • Pionier zijn op het vlak van circulaire economie

  • Experimenten in ‘co-creatie’, het samengaan van lokale besturen, sociale actoren en bedrijfswereld

  • Energiezuinige huishoudtoestellen financieel haalbaar maken voor mensen in energiearmoede

  • Het energieverbruik (en dus ook de factuur) van mensen in energiearmoede laten dalen

 • De energieafhankelijkheid van dorpen verminderen. Minder energieverbruik in de dorpen door  acties die zullen genomen worden op gebied van
  energie-gedrag,
  energie-investeringen
  duurzame energieopwekking

 • Sociaal kapitaal aanwezig in de dorpen activeren in functie van inzet op het thema energie
  In elk dorp hebben we een energie-ambassadeur

 • De sociale netwerken in dorpen versterken.
  De initiatieven die in dorpen worden uitgewerkt, hebben steeds de bedoeling om inwoners  bij elkaar samen te brengen om energie te besparen. Zo  wordt energie besparen, voordeliger, makkelijker en gezelliger. De sociale cohesie in dorpen is versterkt.

 • De bestaande kennis en instrumenten op een geïntegreerde manier ter beschikking te stellen van de inwoners van de dorpen. Het project moet er dus  in slagen om de fragmentarische aanpak en de inzet van heel diverse actoren op het terrein op elkaar af te stemmen. 
  De samenwerkingen die in, en door het project worden geïnitieerd, zetten we om in structurele partnerschappen.

 • Met het project willen we ervaring opdoen  in co-creatief werken. Oplossingen kunnen niet meer alleen van de overheid komen.
  Het formuleren van antwoorden op het energievraagstuk zal in dialoog en in samenwerking gebeuren met de verschillende stakeholders actief in de samenleving.

Uitvoering

Stad Veurne

Contactpersoon

Martine Michiels
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
058 33 55 53

Locatie