Energieloketten op het platteland: van experiment tot model

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

106.169,00 euro

Promotor

SOM vzw

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2012

Situering

De energieproblematiek in Vlaanderen groeit sterk en we zien dat hierrond in landelijke regio’s slechts moeizaam een aanbod wordt ontwikkeld. Met het project willen we uittesten op welke manier in een landelijke regio een efficiënte dienstverlening kan georganiseerd worden rond die problematiek. Er zullen vijf werkvormen worden uitgetest. Dit resulteert tijdens de projectperiode meteen in een concrete dienstverlening rond energie. De werkvormen worden geselecteerd, opgevolgd en geëvalueerd door een projectstuurgroep. Onze ervaringen willen we actief verspreiden naar het LeaderMLS-gebied en landelijke regio's daarbuiten om het platteland te wapenen tegen deze problematiek.  

Doelstellingen

 • Inwoners en actoren van de betrokken gemeenten een individuele dienstverlening aanbieden rond energie en energievragen
  Toelichting:
  De dienstverlening moet enerzijds alle maatregelen die bestaan rond energie (en die versnipperd ingezet worden en versnipperd gecommuniceerd worden) toegankelijker maken voor inwoners. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de brandstoftoelage, energietoelage, huishoudelijke energiescans, FRGE-leningen, sociaal tarief,…
  De loketwerking moet anderzijds een aantal hiaten in de dienstverlening rond energie opvangen. Momenteel kunnen inwoners uit het Meetjesland nergens terecht voor ondersteuning bij een leveranciersvergelijking, voor vragen over de correctheid van hun energiefactuur en -afrekening, om een foutief doorgegeven verhuis recht te zetten, om te laten nakijken of ze hun gratis energie ontvangen hebben,…
 • Inwoners en actoren van de betrokken gemeenten collectief informeren en sensibiliseren rond energie
  Toelichting:
  De informatie die mensen individueel kunnen krijgen via de energieloketten willen we ook actiever verspreiden aan de hand van een aantal vormingen, workshops,… die verspreid in de 7 gemeenten zullen doorgaan. Die collectieve momenten hebben enerzijds als doel om inhoudelijke informatie ter beschikking te stellen van burgers en actoren. Anderzijds moeten die momenten ook zorgen voor de bekendheid van de nieuwe individuele dienstverlening.
 • Uittesten van verschillende werkvormen om een dienstverlening rond energie aan te bieden aan inwoners en actoren (zoals energie-telefoon, internetapplicatie, fysieke loketten, vrijwillige energieadviseur,…)
  Toelichting:
  We willen gedurende twee jaar een aantal werkvormen uitproberen. We willen dit doen in 7 gemeenten. In die 7 gemeenten zullen we verschillende vormen uitproberen, maar niet elke vorm zal in elke gemeente getest worden. Door werkvormen uit te proberen willen we nagaan welke samenwerkingen mogelijk en zinvol zijn en hoe een dienstverlening rond energie vorm kan krijgen binnen een landelijke context. Daarmee willen we ook een inschatting kunnen maken van de hoeveelheid gezinnen die een beroep willen doen op zo een dienst en een accuraat zicht krijgen op het soort ondersteuning die gezinnen verwachten (cfr. de werklast per gezin). We willen nagaan of een ‘energieloket’ een fysiek loket (per (deel-)gemeente) moet zijn en hoe via telefoon, fax, mail,… eventueel efficiënter kan gewerkt worden zonder afbreuk te doen aan de laagdrempeligheid van het initiatief. We willen nagaan of (en hoe) vrijwilligers de energiedienstverlening kunnen ondersteunen. We willen weten hoe een energieloket naast inwoners ook medewerkers van woon- en welzijnsactoren kan ondersteunen. We willen onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn voor en met sociale tewerkstelling (cfr. sector energiesnoeiers); we willen een inschatting kunnen maken van de randvoorwaarden en middelen die nodig zijn om een efficiënte dienstverlening op te zetten;…
 • Evaluatie van de geteste werkvormen
  Toelichting:
  De verschillende werkvormen die we verspreid in de 7 gemeenten willen uitproberen zullen regelmatig geëvalueerd worden. Bij de evaluatie zal minstens aandacht besteed worden aan kostprijs en werklast van de werkvorm, aantal bereikte gezinnen, profiel van de gezinnen, aantal vragen van actoren, type vragen die gesteld werden, effecten van de dienstverlening. Afhankelijk van de tussentijdse evaluaties zullen bepaalde werkvormen in de projectperiode meer of minder aandacht krijgen.
 • Bestendiging van de succesvolle werkvorm
  Toelichting:
  In de loop van de projectperiode zal duidelijk worden welke werkvormen wel en niet realiseerbaar zijn en welke realiseerbare werkvormen meer of minder efficiënt kunnen ingezet worden in een landelijke context. In de loop van het project zullen minder succesvolle werkvormen afgebouwd worden om meer aandacht te kunnen besteden aan de succesvolle en die alle ontwikkelingskansen te geven. Afhankelijk van de werkvorm, kostprijs, doelgroep,… zal gezocht worden naar een geschikte wijze om de dienstverlening rond energie in die werkvorm uit te breiden naar de 7 gemeenten en ook na de projectperiode te continueren.

Ontsluiting van succesvolle werkvormen naar de rest van het LEADER-gebied en andere landelijke regio's en gemeenten
Toelichting:
De energieproblematiek en de dienstverlening die daar tegenover staat is een actueel thema in Vlaanderen. Ook in andere regio's is men zoekende naar een goede methode om het stijgend aantal vragen rond energie op te vangen. Dat de minister het in haar beleidsnota over energieloketten heeft maakt de vraag naar een goede werkvorm voor het platteland nog actueler. De expertise die we opbouwen in dit project willen we ontsluiten naar andere landelijke gemeenten. In eerste instantie willen we dat dit project een meerwaarde biedt voor alle gemeenten van het LeaderMLS-gebied. Omdat we over ons eerdere projectidee het signaal kregen dat we teveel Europese middelen vroegen hebben we de personeelsinzet op het project sterk teruggeschroefd. Met die verminderde personeelsinzet hebben we ook het gebied waarbinnen we deze experimenten kunnen opzetten moeten verkleinen. We zullen de experimenten opstarten/uitvoeren in die gemeenten die goed gekend zijn door SOM vzw om nadien de opgebouwde expertise te ontsluiten naar de andere gemeenten binnen het LeaderMLS-gebied. Tijdens de projectperiode zal ook een instrument ontwikkeld worden waarmee na de projectperiode andere landelijke gebieden (buiten het LeaderMLS-gebied dan) kunnen geïnformeerd worden.

Uitvoering

SOM vzw

Contactpersoon

Luc Joos
Moeie 16a
9900 Eeklo
09/376 71 00 of 0476/606584