Farmer business +

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Kortrijk

Projectgegevens

Projectkost

286 485,20 euro

Promotor

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Duurtijd

01/07/2018 - 31/12/2020

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Horizontale en verticale samenwerking tussen actoren in de toeleveringsketen

Situering

De consument hecht steeds meer belang aan BELEVING en authenticiteit, zeker bij de keuze en de aankoop van voeding. Producenten spelen hier vaak al op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten maar er is ruimte om nog meer rekening te houden met nieuwe trends en de behoeftes van de consument.

Dit project wil een beter inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de consument in NIETSTEDELIJKE omgeving en gaat hiervoor een uitgebreide bevraging doen. Op basis van deze nieuwe inzichten worden enkele bedrijven intensief begeleid om hun BUSINESS STRATEGY daarop aan te passen. Dit zal gebeuren via individuele acties maar ook geclusterde acties. Bij deze acties en begeleiding worden alle actoren van de triple helix betrokken (bedrijven, overheid en kennisinstellingen). Studenten worden ingezet bij de begeleiding van de bedrijven. Alle opgedane kennis en expertise zal worden gevaloriseerd in een toolbox voor de professionalisering van andere producenten en wordt ook INGEBED in het curriculum van de opleiding professionele bachelor agro- en biotechnologie en in de dienstverlening van Inagro aan korte keten-producenten.

Doelstellingen

 • verdere professionalisering van de West-Vlaamse korte keten producent in functie van een duurzamere bedrijfsvoering en lokale economie 
 • beter inzicht krijgen in de (nog niet) korte keten klant in een niet-stedelijke omgeving 
 • scherpstellen van een onderbouwde business-strategie bij 10 pilootproducenten 
 • op basis van deze business-strategie en dit consumenteninzicht 30 acties in co-creatie uitwerken bij 10 pilootproducenten 
 • op basis van consumenteninzicht via co-creatie 3 innovatietrajecten opzetten voor geclusterde producenten
 • consumenteninzichten, belang van een onderbouwde business-strategie, good practices op basis van 30 individuele acties en 3 innovatietrajecten vastleggen in een toolbox voor West-Vlaamse producenten
 • disseminatie van toolbox
 • integratie van projectresultaten in curriculum van professionele bacheloropleiding van landbouwers
 • betere afstemming van de dienstverlening aan de korte keten producent van de projectpromotoren

Uitvoering

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Contactpersoon

Lies Kestelyn
Doorniksesteenweg(Kor) 145
8500 Kortrijk
051 23 23 30

Locatie