Fauna-akkers langs Schelde en Durme

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Reg ionaal Landschap Schelde-Durme vzw

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Fauna-akkers zijn akkers die ingezaaid worden met één -of meerjarige mengsels van akkerkruiden, grassen of oude landbouwgewassen. Ze worden ingezaaid met de bedoeling in elk seizoen voedsel- en schuilmogelijkheden te creëren voor bepaalde diergroepen zoals vogels, zoogdieren en insecten. Het zaadmengsel van een fauna-akker is zo samengesteld dat achtereenvolgens verschillende soorten tot bloei komen (van vroege zomer tot herfst). Fauna-akkers blijven ook gedurende de winter staan. De klassieke akkers liggen er dan kaal bij, en de dieren profiteren van het voedsel, de beschutting en verbindingsmogelijkheid die de fauna-akkers bieden. Als de akker meerdere jaren blijft staan, dan nemen natuurlijke
kruiden het over, samen r¡et de overgebleven zaden die opnieuw kiemen. Vandaag de dag worden veel akkers ingezaaid met maì's. Mai's is een nuttig voedselgewas in de landbouw maar in het wild levende dieren r¡aken er weinig gebruik van. Door het
vervangen van een bepaalde oppervlakte intensief beheerde akkers door gevarieerde faunaakkers kan de biodiversiteit in het buitengebied aanzienlijk verhoogd worden. Een voor de landbouw nuttige groep dieren die het bijzonder moeilijk heeft de laatste jaren zijn de bijen. Deze bestuivers hebben sterk te lijden onder habitatfragmentatie, een gebrek aan een voldoende gevarieerd aanbod aan stuifmeel en nectar (drachtverarming), steriele sierplanten en gebruik van herbiciden en pesticiden. De aanleg van fauna-akkers kan bijdragen tot een oplossing. ln fauna-akkers bloeien verschillende soorten opeenvolgend zodat er steeds nectar en stuifmeel beschikbaar is. Door het ijl inzaaien van de mengsels krijgen ook natuurlijke akkerkruiden terug een kans. De ingezaaide plantensoorten vormen op het einde van het seizoen zaden die een bron van voedsel zijn voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Ondanks het feit dat fauna-akkers tijdelijk zijn, kunnen ze een meennraarde bieden als klein landschapselement (KLE). ln combinatie met andere kleine landschapselementen zoals hagen, heggen en houtkanten zijn ze nog waardevoller en bepalen ze ook mee het uitzicht, de beleving en de appreciatie van het landschap. De bloeiende grassen, granen, kruiden en bloemen geven het landschap een kleurrijke toets die op een positíeve manier kan bijdragen aan landschapsbeleving van burgers, fietsers en andere recreanten die het platteland bezoeken.

Doelstellingen

Dit fauna-akkerproject , waarbij ism WBE's en landbouwers bestaande mat's-akkertjes worden omgevormd naar fauna-akkers, leidt tot een directe meenryaarde voor landschap, landbouw en biodiversiteit. De samenstelling van de zaadmengsels is op die noden specifiek afgestemd en al eerder (in Antwerpen) door diverse WBE's en landbouwers getest en geëvalueerd. Er wordt met dit project een areaal van circa 150 ha fauna-akkers voorzien in ons werkingsgebied. We willen dus graag de terreinbeheerders voorzien van praktische (technische) informatie om fauna-akkers aan te leggen en te promoten bijandere potentiële projectpartners. Binnen RLSD worden de doelgroepen jacht, landbouw, natuur en andere geinformeerd en geactiveerd, samenwerkin g wordt actief gesti m u leerd. Via terreinbezoeken bij WBE's waar mogelijk en wenselijk fauna-akkers evalueren en plaatsen in een ruimere landschappelijke context en indien mogelijk alternatieve inrichtingsmaatregelen voorstellen (mantelzoom, hagen, struwelen, perceelsranden, duoranden, houtkanten... ). Maatregelen als maaibeheer, ruigte- en mantelzoombeheer laten toe fauna-akkers (en de directe omgeving) duurzamer te gaan beheren. Ze sluiten daarbij aan op het netwerk van KLE's in de provincie Centraal staat de betrokkenheid van de deelnemende beheerders waarbij de focus ligt op de WBE's en landbouwers. Kennisuitwisseling en -overdracht staan centraal om een meer doorgedreven natuurlijk beheer ingang te doen vinden in het wildbeheer. WBE's zijn beheerders van uitgebreide, vaak private gebieden. Ze vormen daarbij een brug tussen de natuur- en landbouwsector.

Uitvoering

Fauna-akkers langs Schelde en Durme

Contactpersoon

Stijn Van Belleghem
Hemelstraat 133a
9200 Dendermonde
052/33 89 10