Fauna-akkers, tijdelijke natuur op het platteland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Provincie Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

84.325,00 Exl BTW

Promotor

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw

Duurtijd

1 januari 2012 - april 2013

Situering

Het bestaande fauna-akkerproject van RL de Voorkempen, waarbij ism WBE’s bestaande maïsakkertjes worden omgevormd naar fauna-akkers, uitbreiden over het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen. Terreinbeheerders voorzien van praktische (technische) informatie om fauna-akkers aan te leggen en te promoten bij andere potentiële projectpartners.
In de Voorkempen het project innoveren door een nieuwe doelgroep actief te betrekken en via terreinbezoeken bij WBE’s waar mogelijk en wenselijk fauna-akkers herevalueren en plaatsen in een ruimere landschappelijke context (gebiedsvisie gebaseerd op landschapsbeelden) en indien nodig en mogelijk alternatieve inrichtingsmaatregelen voorstellen (mantelzoom, hagen, struwelen, perceelsranden, duoranden, houtkanten…).

Actie 1: Provinciale afstemming en coördinatie: oprichting stuurgroep – provinciaal overleg platform
Actie 2: Aanbieden van fauna-akkermengsel aan alle WBE’s (en andere terreinbeherende verenigingen) in Provincie Antwerpen.
Actie 3: Opstarten/verder zetten van structureel lokaal WBE overleg

Binnen iedere RL (en omliggende gemeenten die niet tot een RL behoren) wordt een structureel WBE overleg opgezet om ervaringen en kennis uit te wisselen over fauna-akkers en om de WBE’s als landschapsbeheerders te activeren en hen ook te betrekken bij andere lopende/toekomstige projecten: plant van hier, beekranden, houtkanten, weidevogelbeheer…
Tijdens het overlegmoment kan ook terugkoppeling voorzien worden omtrent monitoringsprojecten waaraan ook een aantal WBE ’s meewerken en kan tevens vorming voorzien worden rond eenvoudige monitoring van de fauna-akkers.

Actie 4: Communicatie en sensibilisatie naar doelgroepen, brede publiek
Actie 5: fauna-akkers in het landschap: netwerk van KLE’s in de Voorkempen

Deelactie 5.1: Alle fauna-akkers en hun omgeving werden (worden) geïnventariseerd en samen met de jagers (terreinbeheerders) geëvalueerd zodat kan gewerkt worden aan connectiviteit of andere maatregelen kunnen voorgesteld worden. De lanschapsbeelden zullen gebruikt worden als inspiratiebron en sturende gebiedsvisie.

Deelactie 5.2: aanleg fauna-akkers door landbouwers

Binnen het landschap van Mark en Weerijs willen we de aanleg van fauna-akkers extra stimuleren (geïnspireerd door gebiedsvisie landschapsbeelden) door een billijke beheervergoeding (in overleg met stuurgroep) te voorzien

Doelstellingen

Woon- en leefruimte: Zorgen voor een leefbaar en kwaliteitsvol platteland:

 • Zorgen voor een kwalitatievere woonomgeving
 • Zorgen voor een kwaliteitsvolle mobiliteit
 • Zorgen voor algemene voorzieningen
 • Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling

Werkruimte: Creëren van een gunstig economisch klimaat op het platteland□ Ondernemen op het platteland:

 • Educatie voor ondernemers op het platteland
 • Differentiatie en diversificatie van de agrosector

 

Collectieve ruimte: Realiseren van een platteland met oog voor het natuurlijk milieu en kwaliteit van het landschap:

 • Verbeteren van het natuurlijk milieu
 • Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit

Consumptieve ruimte: Vrijwaren van het platteland als ruimte voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding

 • Aandacht creëren voor cultuurhistorisch erfgoed
 • Verhogen van toeristisch-recreatieve kwaliteit

Identiteit en communicatie: Aandacht hebben voor identiteitsversterking van en over het platteland:

 • Aandacht voor rurale identiteit
 • Verbeteren van communicatie en imago

Contactpersoon

Leen Gielis
Kasteeldreef 55
2980 Zoersel
03/312 87 13