Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie; water vasthouden in het landschap

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

404 749,15 euro

Promotor

Bodemkundige Dienst van België vzw

Duurtijd

01/10/2020 - 28/02/2023

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Om te evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. Door gezuiverd afvalwater te hergebruiken als een bron van water voor landbouw en vast te houden in het landschap, kan de watercyclus gesloten worden om een circulaire watereconomie te creëren en verdroging tegen te gaan. Subirrigatie vormt hierbij een belangrijk alternatief voor of aanvulling van bovengrondse beregening, niet in het minst in een verdrogend klimaatscenario. Het project wil als eerste realisatie in Vlaanderen hergebruik van gezuiverd afvalwater combineren met de techniek van subirrigatie op een gecontroleerde wijze en met volle bekendgeving naar de landbouwsector en communicatie met de burger. Het project is gebiedsgericht rekening houdend met de aard van de gronden, de provinciale strategie en ontwikkelingsplannen in NO-Limburg waar naast veehouderij en klassieke rotatieteelten sterk ingezet wordt op teeltdiversificatie, intensieve teelten, groenten,.. hetgeen optimale bodemeigenschappen vraagt en duurzame waterbronnen voor de landbouwbedrijven. 

Doelstellingen

Er wordt een verdere stap gezet in de mogelijke technieken om vollegrondse landbouw van water te voorzien hetgeen uitdrukkelijk past in mitigatiestrategieën binnen de klimaatverandering. In het project worden het potentieel en de limieten van subirrigatie duidelijk gemaakt. De rendabiliteit van de techniek, of de voorwaarden hiervoor worden verduidelijkt. En de vergelijking wordt gemaakt met andere vormen van watergift, in het bijzonder overhead beregening of andere bronnen, bv. water uit het CIRO-netwerk. (Andere vormen van watergift worden niet aangelegd, maar de promotoren beschikken over voldoende kennis m.b.t. de andere technieken). Doordat ook verschillende systemen worden aangelegd, aangestuurd en opgevolgd, wordt het ook mogelijk om aan te geven welke strategieën best worden gevolgd in de subirrigatie, welke voeding of grondwaterpeilverhogingen kunnen nagestreefd worden en dit in functie van het verloop van het seizoen en in functie van eigenschappen van het bodemprofiel. De ruime streek had in het verleden aanzienlijk te lijden onder grondwaterpeildaling en droogte. Gezien de bijzondere waterbron die de RWZI kan leveren, wordt het potentieel van gezuiverd afvalwater onderzocht via de meest voedselveilige toepassing, via subirrigatie waarbij het water nooit rechtstreeks in contact komt met de vrucht. Dankzij de inbreng uit een flankerend onderzoek aan de VUB kunnen de kwaliteit en de samenstelling van water, bodem en vrucht worden geanalyseerd, gemonitord. Op basis van de voorkennis van de promotoren, en deze in Vlaanderen eerste specifieke ervaring met gezuiverd afvalwater, wordt verwacht dat zeer veel kennis zal kunnen gecommuniceerd worden. Het doel van het project is om de vollegrondse landbouwsector, de burger, en beleidsmakers te informeren zowel over het potentieel van de techniek als over de toepassing van gezuiverd afvalwater via subirrigatie. De uitvoerders zijn er zich van bewust dat de toepassing van dit grijs water aan voorwaarden onderhevig is en dat in de communicatie deze voorwaarden ook steeds moeten meegenomen worden. In het flankerend onderzoek (VUB) wordt nagegaan welke de beste aanpak in de communicatie is. Dit project zal hiervan gebruik maken.

Uitvoering

Bodemkundige Dienst van België vzw

Locatie