Hout = Goud

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

180 000,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Meetjesland

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Grote delen van het eigenlijke Meetjesland worden gekenmerkt door smalle percelen, in het verleden afgebakend door knotbomenrijen en/of houtkanten die regelmatig werden gekapt. Het stratenpatroon tussen de 'meetjes' werd geaccentueerd door opgaande bomenrijen. Het 'plantrecht' in de wegberm lag meestal bij aanpalende grondeigenaars, die hierin ten dele hun broodwinning vonden. Sinds de economische waarde van hout verkleint, staan met het verdwijnen van deze houtige KLE ook de landschapswaarden en biodiversiteit onder druk. Openbare besturen en particuliere beheerders gaan te rade bij RLM voor advies op maat. Er is nood aan een geïntegreerd beheer van KLE, met een efficiënt gebruik van hout en houtige biomassa als einddoel.

Doelstellingen

Houtkanten en knotbomen worden opnieuw 'in het landschap geplaatst' vanuit een tweeledige benadering: (1) vanuit een ecologisch-landschapshistorische benadering en (2) vanuit een landbouw-economische benadering.

  1. Inventarisatie van bestaande houtige perceelsrandbegroeiing en registratie types / hoeveelheid / beheer op efficiënte wijze, met behulp van nieuwe technologie zoals DIPLA en een aangepaste 'knotmodule' voor vrijwillige houtzoekers, die wordt geïnstalleerd op de website van RLM.
  2. Behoud en herstel van houtige perceelsrandbegroeiing. Valorisatie van landschapshout. Deze component heeft tot doel de typische elzen- en andere 'kanten' en knotbomenrijen te herstellen en opnieuw aan te planten. Daarbij wordt gewerkt met streekeigen soorten, en kiezen we voor locaties waar beheerders vrijwillig meestappen in het project, zowel bij particulieren als op gronden van gemeente- of polderbesturen, bedrijventerreinen,... Daarnaast wordt in kaart gebracht, waar extra mogelijkheden zijn voor aanplantingen in het agrarisch landschap, al dan niet in samenwerking met (één van de) projectpartners.
  3. Creatie van alternatieve ketens voor lokale productie en consumptie van biomassa. Met de ontwikkeling van een speciale module op één centrale website, kunnen vraag en aanbod van houtige biomassa beter op elkaar afgestemd worden. Een mogelijkheid is hierbij, te werken met een biomassaketel in het Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo, waar zowel het educatieve luik, het ecologische als het klimaatneutrale een plaats krijgen. De landbouwers worden via het ABCEco² ingeschakeld als beheerder. Daarnaast wordt gestreefd naar een (financiële) return naar eigenaars en toeleveranciers van houtige biomassa.

Uitvoering

Regionaal Landschap Meetjesland

Contactpersoon

Elisabeth Vandecasteele
Marktstraat 65
9990 Maldegem
050 70 00 42

Locatie