Jong en Geweldig: denken en doen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

119 000,00 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Startende en rurale ondernemers

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Dit project wil innovatie en netwerkvorming bij jonge en startende rurale ondernemers in het Meetjesland stimuleren, hierbij wordt vertrokken vanuit de eigenheid van de streek en het duurzaamheidsprincipe,people-planet-profit. Dit wordt gerealiseerd via vernieuwende methodes, o.a: innovatiedenktanks waarin groepen startende agrarische ondernemers begeleiding krijgen van 'peters' en 'meters', een lerend netwerk waarbij gewerkt wordt  met een competentiedatabase en een living lab waarbij ingezet wordt  op kennisdeling en co-creatie met experten van binnen en buiten de regio. Dit zal leiden tot innovatieve oplossingen en innovatiestappenplannen waarvan er een aantal getest worden in pilots.

Doelstellingen

Het doel van dit project is innovatie stimuleren bij jonge en startende Meetjeslandse plattelandsondernemers waarbij de eigenheid van de streek en duurzaamheid mee de basis vormen. Dit wordt gerealiseerd via vernieuwende methodes zijnde: innovatiedenktanks, het opzetten van een lerend netwerk en de realisatie van een living lab.

Dit moet leiden tot een groep sterke startende rurale ondernemers die:

 • In staat zijn tot zelfreflectie;
 • Weten hoe ze een probleem of uitdaging creatief kunnen benaderen en in staat zijn deze benadering praktisch te vertalen in hun eigen bedrijfsvoering en netwerk;
 • Weten hoe ze innovatie kunnen inzetten op hun bedrijf en in staat zijn om innovatieve oplossingen daadwerkelijk toe te passen op in de bedrijfspraktijk;
 • Weten hoe ze kunnen inspelen op maatschappelijke tendensen en in staat zijn om dit toe te passen in hun eigen bedrijfsvoering en netwerk;
 • Weten hoe ze(teelt)technische uitdagingen een innovatief antwoord kunnen bieden en in staat zijn om dit toe te passen in hun eigen bedrijfsvoering;
 • Weten hoe ze een slim en duurzaam netwerk uitbouwen en kunnen hanteren.

Deze groep sterke startende rurale ondernemers  kan tegelijkertijd  een voorbeeldfunctie hebben ofwel een stimulans zijn voor andere (potentiële) rurale ondernemers in het Meetjesland.

De volgende operationele resultaten worden beoogd: 

 • Minimaal 5 innovatieve oplossingen of innovatiestappenplannen voor uitdagingen waar jonge en startende Meetjeslandse plattelandsondernemers mee te maken hebben. Dit kunnen  oplossingen en plannen zijn voor individuele  ondernemers,voor  een samenwerkingsverband van deelnemende bedrijven of voor een samenwerkingsverband van deelnemende bedrijven en andere actoren.
 • Minimaal 3 quick winsof pilots waarbij oplossingen getest worden bij individuele ondernemers, een samenwerkingsverband van deelnemende bedrijven of een samenwerking tussen deelnemende bedrijven en andere actoren.
 • Een lerend netwerk/samenwerkingsverband met daaraan gekoppeld een kennisdatabank. Minimaalsl limme rurale kringloop als quick win
 • Een living lab waarin oplossingen uitgewerkt worden voor minimaal 3 uitdagingen
 • Via de living lab wordt een verbinding gemaakt met de steden in de omgeving en de kennis die daar aanwezig onder andere met betrekking tot innovatie

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09 379 78 37

Locatie