Kenniscirkels Alternatieve Waterbronnen

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruishoutem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

70.000,00 euro

Promotor

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG vzw)

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

De komende jaren dienen veel landbouwbedrijven hun milieuvergunning voor grondwater te hernieuwen in de Vlaamse Ardennen. Omwille van sterke peildalingen worden door de overheid in de regio belangrijke beperkingen op grondwaterwinningen opgelegd. Alternatieven zijn hier echter maar beperkt aanwezig. Nochtans kan er zonder voldoende goed water niet geboerd worden.

Via kenniscirkels zullen landbouwers praktijkkennis kunnen verwerven en ervaringen kunnen delen rond innovatieve, duurzame alternatieven voor diep grondwater. Via voorbeeldinstallaties en specifieke voorlichting en adviesverlening zullen landbouwers ondersteund worden in de omschakeling naar alternatieve waterbronnen.

Doelstellingen

  • Het opstarten van kenniscirkels binnen de landbouwsector rond het thema alternatieve waterbronnen om de bestaande kennis en expertise rond deze alternatieve waterbronnen beter uit te dragen en te vergroten in de sector en via deze alternatieven voor diepe grondwaterwinningen, die afgebouwd dienen te worden, de toekomstige watervoorziening voor de landbouwbedrijven veilig te stellen, maar ook het gebruik en de kwaliteit van de diepe grondwatervoerende lagen veilig te stellen voor de toekomstige generaties (duurzaam grondwatergebruik ondersteunen).
  • Voorbeeldinstallaties uitwerken waarvan bedrijven kunnen leren in hun zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bezoeken organiseren aan deze voorbeeldinstallaties.
  • Via voorlichtings-, demonstratie- en sensibiliseringsactiviteiten de brede landbouwsector winnen om alternatieve waterbronnen meer te gaan gebruiken en daarmee het diep grondwaterverbruik te verminderen.
  • Binnen de uitvoering van het project worden tevens Leaderdoelstellingen nagestreefd:

Bottom-up: de kenniscirkels en de voorbeeldinstallaties werken vanuit de basis (bedrijven/bedrijfsleiders). Dit werkt meer motiverend om iets aan de grondwaterproblematiek te doen, dan wanneer maatregelen van bovenaf verplicht opgelegd worden.

Innovativiteit: De kenniscirkels bevorderen, gesteund door de bottom-up aanpak, de creativiteit van de sector om naar oplossingen te zoeken. Bij het opzetten van voorbeeldinstallaties zal veel aandacht gaan naar innovatieve concepten van waterwinning en -behandeling.

Geïntegreerd: Het duurzaam beheer van waterbronnen in de landbouwsector in de Vlaamse Ardennen vormt een onderdeel van het integraal waterbeheer in de regio. Binnen het project is er aandacht voor integratie met andere watergebruikers (vb.drinkwater-, diensten-, industrie-, voedingssector,...).

Gebiedsgericht: Het project focust specifiek in de Vlaamse Ardennen op de problematiek van het diepe grondwater en de noodzaak om alternatieven te zoeken, omwille van de specifieke hydrogeologie van de Vlaamse Ardennen (heuvelachtig gebied). De grondwaterproblematiek is hier bijzonder groot omdat de belangrijkste grondwaterwinningen (zowel kwalitatief als kwantitatief) hier bestaan uit diepe grondwaterwinningen (Sokkel, Landeniaan) die in de nabije toekomst reeds sterk afgebouwd dienen te worden omdat momenteel de peilen ervan in de Vlaamse Ardennen (veel) te sterk dalen.

Samenwerking: Binnen het project wordt samengewerkt met een groot aantal actoren die een rol kunnen spelen om de problematiek van de diepe grondwaterwinningen en –vergunningen te helpen oplossen: overheid (VMM, provincie), landbouwsector (bedrijven, landbouworganisaties, landbouwscholen), kennisinstellingen en watertechnologiebedrijven.

Uitvoering

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG vzw)

Contactpersoon

Erwin De Rocker
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/3818686 of 0476-729014