KENNISvijVERs varkenshouderij Midden West-Vlaanderen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

149 265,10 euro

Promotor

Inagro vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2017

Maatregel

 • LEADER
 • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

De saldoverschillen tussen vergelijkbare varkensbedrijven zijn groot en de meeste bedrijfsleiders hebben behoefte aan objectieve informatie om hun bedrijfsvoering bij te sturen. Onder meer uit de recente Vlaamse Actieplannen varkenshouderij blijkt de nood aan onafhankelijke voorlichting. We willen met dit project op diverse manieren de plaatselijke varkenshouders in Midden West-Vlaanderen ondersteunen om de kengetallen van hun eigen bedrijfsvoering te leren registreren, deze correct te interpreteren en bij te sturen. De opgedane kennis zal uitgewisseld worden, niet alleen onderling tussen de deelnemers in studieclubs, maar ook verder verspreid worden over de hele sector.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Sensibiliseren van het belang van de registratie van bedrijfsdata
 • Sensibiliseren   van het nut om een varkensbedrijf te runnen en bij te sturen op basis van technische kengetallen.  Ze vormen de basis voor economische kengetallen, want zonder technische cijfers kunnen deze laatste niet worden berekend.
 • Aantonen aan het individuele bedrijf dat de rendabiliteit verbeterd kan worden.
 • De bekomen resultaten anoniem en als concrete cases communiceren op de studiedagen met doel een ruimer publiek van varkenshouders te sensibiliseren
 • demonstreren en promoten van materialen (weegtoestellen, spekdiktemeter, …) voor de registratie van data
 • varkenshouders laten uitwisselen en discussiëren over hun bedrijfsvoering en ruimer
 • varkenshouders zijn in staat verbeterpistes te evalueren 

 Concrete doelstellingen:

 • De technische boekhouding van 12 praktijkbedrijven analyseren – met verbeterplan – na opstart van registratie op deze bedrijven.
 • Animatie   van   3   regionale   studieclubs,   voor   bijspijkeren   van   technische   kennis   en management door uitwisseling met collega-varkenshouders in de regio. Continueren van deze groepen na het project wordt beoogd door de projectpartners;
 • Opleiding van bachelorstudenten landbouw tot betere bedrijfsleiders en adviseurs door hen te laten proeven van de bedrijfsvoering op varkensbedrijven,
 • sensibiliseren van varkenshouders voor het beproeven van verbeterpistes
 • Communicatie   diverse   projectresultaten   en   sensibilisering   van   het   doelpubliek   via studiedagen, websites, praktijkartikels en brochure

Verwachte output project:

 • 12 bedrijven die blijvend bedrijfsdata registreren
 • 12 technisch en economisch geoptimaliseerde bedrijven
 • Rekenmodellen (door de partners ontwikkeld) voor het evalueren van de mogelijkheden
 • 24 bedrijven die bij bijeenkomsten van 3 studieclubs uitwisselen
 • Uitleendienst meettoestellen voor opstart registratie
 • Website Inagro en Vives met resultaten en projectinfo
 • 1 brochure met bundeling van de resultaten en de vaststellingen

Uitvoering

Inagro vzw

Contactpersoon

Isabelle Vuylsteke
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke
051 27 32 00

Locatie