Keten van Solidaire Kruideniers Vlaamse Ardennen

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2014

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

50.580,05 euro

Promotor

Vzw Grijkoort - Begeleid Werk

Duurtijd

01-01-2014 - 30-06-2015

Situering

Een distributienetwerk binnen de Vlaamse Ardennen dat personen in armoede, kwetsbare gezinnen en mindermobielen (waaronder een grote groep ouderen) in staat stelt om zichzelf te voorzien van (betaalbare) basisproducten.

Doelstellingen

1. Armoedebestrijding 

 • Dit project houdt de uitbouw in van de ‘Keten solidaire kruidenier Vlaamse Ardennen’. Het eerste doel van het project is om kwetsbare gezinnen, personen in armoede en mindermobielen (waaronder een grote groep ouderen) in staat te stellen om zichzelf te voorzien van betaalbare basisproducten en te versterken.

Om de koopkracht van de klanten te verhogen worden verschillende technieken gehanteerd:

 • Groepsaankopen: 

Door met alle klanten als groep de markt te betreden, kunnen betere prijsvoorwaarden worden bedongen voor de aankoop van producten. Aangezien met dit project geen winst, maar enkel kostendekkendheid wordt beoogd, profiteren de klanten maximaal van hun aldus versterkte positie als consument.

 •  Korte keten' i.s.m. ESF en CERA:

Hoe meer schakels er tussen de producent en de consument liggen, hoe hoger de prijs van de producten wordt. Daarom wordt bij voorkeur rechtstreeks bij lokale producenten gekocht. Daarnaast speelt ook het duurzaamheidsaspect een rol. Er loopt in 2013 een onderzoeksproject in samenwerking het ESF en CERA met onder meer als doel een blauwdruk te verkennen/ontwikkelen voor een coöperatieve van lokale producenten, op eigen initiatief of in een relatie business to business met bestaande of zich ontwikkelende initiatieven. 

 • Koopkrachtondersteunende tussenkomsten voor ‘slimme winkel’ -producten: 

Voor de groep kwetsbare gezinnen en personen in armoede worden door de verschillende participerende OCMW’s koopkrachtondersteunende kortingen toegekend op producten die vallen onder het concept van een ‘slimme winkel’. Dit zijn producten die prijs-kwaliteit uitzonderlijk scherp staan. De doelgroep werkt zelf actief mee aan deze evaluatie. Op die manier bundelt dit project hun verschillende consumptiestrategieën om met weinig middelen rond te komen. Via de ‘slimme winkel’ leren zij dus elkaar hun koopkracht te versterken. 

 • ‘Faire trade’ participatie als producent i.s.m. Vzw Boerenopeenkruispunt:

Heel wat leden van de doelgroep hebben een activiteit of verleden als landbouwer. Dit project zal hen (opnieuw) als producent volgens draagkracht inschakelen en via de ‘Keten Solidaire Kruidenier Vlaamse Ardennen’ afzetmogelijkheden bieden. Dit gebeurt in samenwerking met externe partners, zoals Vzw Boerenopeenkruispunt. De mosterd werd ondermeer gehaald bij het project ‘Beernem lekker fair’, een ‘faire trade’ -project dat volgens het principe van de ‘korte keten’ lokaal wordt georganiseerd. 

Naast de koopkracht van de doelgroep, zal dit project ook z’n klanten versterken als mens in zijn of haar omgeving.

 •  Ontmoeting, wederzijdse steun:

Armoede, ouderdom en vervoersarmoede leiden tot sociaal isolement. Daarom worden de klanten zoveel mogelijk ontvangen in een ontmoetingruimte. Ze bespreken er hun problemen en helpen elkaar verder. Er bestaan hiertoe al ontmoetingsruimtes in de steden Oudenaarde en Ronse, welke in combinatie met de uit te bouwen thuisleveringsdienst ook een deel van de doelgroep binnen AS3 (en Leader) -gebied kunnen bereiken. Voor de onderbeschermde groep dieper op het platteland, die dus nog niet bereikt wordt, zal de mobiele solidaire kruidenier halt houden op plaatsen waar ontmoeting alle kansen heeft. Hiertoe zullen samenwerkingsverbanden opgezet worden met reeds aanwezige organisaties en (boeren-) verenigingen.

 • Versterken mantelzorg, ondersteunende diensten:

Personen en gezinnen met een vervoersarmoedeproblematiek kunnen voor boodschappen in het beste geval beroep doen op een bereidwillig familielid, vriend of buur. Maar die hulpvraag is voor de omgeving een hele opgave. Daarom moet vaak beroep worden gedaan op professionele, te betalen hulp. Dit project ontlast beide vormen van ondersteuning, zodat meer geïnvesteerd kan worden in andere hulpvragen en minder gehaast, menselijk contact.

 • Betrekken verenigingsleven en vertrouwde organisaties:

Er wordt veel belang gehecht aan het betrekken van de voor de doelgroep vertrouwde organisaties: de Boerenbond, Landelijke Gilde, KVLV-Agra, KVLV, het Algemeen Boeren Syndicaat en VABS. Daarom zal samen met vzw Boerenopeenkruispunt de verschillende verenigingen worden samengebracht en geraadpleegd over ondersteuningsmogelijkheden vanuit hun werking voor onderbedeelde leden en ex-leden. Er zijn interessante voorbeelden voor handen zoals de sociale huizen van Poperinge en Gistel.

 • ‘Vindplaats’ voor bestaand welzijnswerk, ‘erfbetreders’ tegen onderbescherming:

Zowel de verschillende ontmoetingsruimtes, als het huis-aan-huis contact bieden het bestaande welzijnswerk een vindplaats voor hun doelgroep, zowel wat louter signalering of informatieverstrekking betreft, als alle preventieve, curatieve en optimaliserende welzijnswerk. Dit project stelt zijn werking in die zin actief open. Hierbij wensen we ook te verwijzen naar de analogie met het baanbrekende project ‘Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen’ waarbij tegen onderbescherming op het platte land ‘erfbetreders’ werden ingeschakeld.

 • Versterken bestaand welzijnswerk:

De welzijnsorganisaties binnen de Vlaamse Ardennen beschikken over het algemeen niet over de draagkracht om zelf een sociale/solidaire kruidenier op te starten en te runnen. Aan de andere kant beschikken welzijnsorganisaties en OCMW’s vaak wel over een werking die een interessante uitvalsbasis vormt om binnen dit project een ontmoetingsruimte aan te koppelen. Op die manier versterken beide elkaar.

 • Respect voor eigenwaarde, verhogen zelfredzaamheid:

Door voedselondersteuning via een winkelconcept en niet louter gratis te verdelen, respecteert dit project maximaal de eigenwaarde. Gratis voedselbedelingen hebben daarnaast het onbedoelde effect dat zij de consumptievaardigheden van de doelgroep aantasten en hen van gratis voedselhulp afhankelijk maken. Dit project versterkt net hun consumptievaardigheden en verhoogt hun zelfredzaamheid. Dit laatste geldt op een andere manier ook voor de groep ouderen, die door dit project extra ondersteund worden, zodat zij langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

2. Sociale tewerkstelling:

Dit project is een sociaal tewerkstellings- en opleidingsproject dat vanuit de moederorganisatie Vzw Grijkoort – Begeleid Werk wordt aangestuurd. Het betreft een uitbreiding van het aanbod opleiding en sociale tewerkstelling voor de functies winkelbediende en magazijnier. Dit zijn gevraagde profielen op de lokale arbeidsmarkten. Dit project biedt zijn doelgroepmedewerkers na afronding van hun arbeids- en opleidingstraject m.a.w. reële doorstromingsmogelijkheden naar een reguliere job.

3. Vergroten bestuurskracht lokale besturen:

Door interlokaal samen te werken vergroten de participerende gemeentes hun bestuurskracht. Ze doen meer met minder middelen: de schaalgrootte levert belangrijke efficiëntiewinsten op op vlak van personeel, logistiek en aankoopbeleid. Op die manier wordt het project ook toegankelijk voor kleinere, lokale besturen.

Uitvoering

Vzw Grijkoort - Begeleid Werk

Contactpersoon

Stijn Delabie
Peperstraat 8
9600 Ronse
055 45 66 64