Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

222 163,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Duurtijd

01/07/2016 - 01/07/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

De Kleine Kemmelbeek heeft haar oorsprong op de Kemmelberg en mondt uit in de IJzer te Reninge. De beek voedt onder andere de Dikkebusvijver bij Dikkebus. De totale lengte van de Kemmelbeek is 10 kilometer. Op vijf kilometer afstand (Kemmel tot Dikkebus) heeft de Kemmelbeek een verval van 35 meter. Tijdens dit verval stelt men veel erosie vast: bodemerosie op de hellende percelen in het stroomgebied + afkalvende beekoevers als gevolg van de erosieve kracht van het water in de waterloop. De laatste jaren zorgt erosie voor een dusdanige omvangrijke aanvoer van slib, dat de verschillende functies van Dikkebusvijver in het gedrang dreigen te komen. Hoofdfunctie van Dikkebusvijver is de drinkwaterwinning, met als belangrijke nevenfuncties die van recreatie en natuur. Daarnaast vormt de Dikkebusvijver een belangrijke waterbergingsruimte; bij hevige en langdurige neerslag kan het overtollige oppervlaktewater in de vijver vastgehouden worden, en zo de stad Ieper vrijwaren van wateroverlast. 

Het baggeren van de Dikkebusvijver moet met steeds kleinere terugkeerperiode gebeuren (vroeger om de 15 jaar, nu op minder dan 10 jaar). Dit brengt steeds hoger oplopende kosten (tussen de 6 à 700.000 euro per baggerbeurt) bij de stad Ieper respectievelijk bij de drinkwatermaatschappij met zich mee, om het gebruik van de vijver voor drinkwater te kunnen behouden. Ook voor de Provincie West-Vlaanderen (als waterbeheerder) betekenen de frequentere baggerwerken een zware budgettaire ingreep.

Met dit project willen we erosie aanpakken van bron tot monding en dit zowel via effectieve realisaties op terrein, als sensibilisatie en communicatie. Door de intensieve aanpak van de erosie wordt onrechtstreeks ook gewerkt aan een verhoging van de waterkwaliteit (van belang voor de drinkwaterwinning op de vijver) en het behalen van de EU Kaderrichtlijn Water (watervoorraad en waterkwaliteit veilig stellen en overstromingen en perioden van droogte afzwakken).

Laat het duidelijk zijn dat project nog maar het begin is, de werkelijke kost om het ganse traject van deze beek aan te pakken ligt 5 maal hoger, maar dit leaderproject is de trigger en de stimulans om effectief van start te gaan. De promotoren maken zich sterk dat, indien er budget voorhanden is na het leaderproject, ze verder zullen inzetten op de duurzame aanpak van en langs de Kleine Kemmelbeek.

Doelstellingen

De instroom van sediment door erosie via de Kleine Kemmelbeek richting Dikkebusvijver nu en naar de toekomst toe inperken door het creëren van een robuust en duurzaam beekprofiel, omzoomd door strategische groenaanplant en akkers waar (brongerichte) erosiebestrijdingsmaatregelen op genomen worden.

De leadersteun maakt het mogelijk om deze unieke samenwerking en brede aanpak van de Kleine Kemmelbeek op te starten. Het project kan op die manier een voorbeeld zijn richting de rest van de Westhoek en de provincie. Het project beoogt dan ook navolging in (erosie)aanpak van waterlopen over de rest van het West-Vlaams grondgebied.

Uitvoering

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Contactpersoon

Dirk Cuvelier
Vaartstraat 7
8902 Zillebeke - Ieper
057 23 02 58

Locatie