Kunstintegratieproject op de (her)ontwikkelingssite ‘Graanmolens’ te Sint-Amands

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

124.050 euro

Promotor

IGEMO

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2013

Situering

De algemene doelstelling bij de nieuwe invulling van de site is het op een geïntegreerde manier in ere herstellen van haar functie als landschappelijk en maatschappelijk baken  voor de landelijke gemeenschap Oppuurs en de gemeente Sint-Amands in zijn totaliteit. Wat het  landschappelijke betreft, moet het ontwerp van de site zodanig gebeuren dat deze opnieuw de eyecather  van de gemeenschap wordt. Wie de Graanmolens zegt, zegt Oppuurs en wie over Oppuurs begint, haalt meteen het beeld van de Graanmolens naar boven.

Landschappelijk of architecturaal waardevolle elementen zullen daartoe zo veel mogelijk bewaard en in ere hersteld worden. Het ontwerp van het nieuwe complex zal refereren naar de oorspronke-lijke functie van de site, met in acht name van het landelijk en cultuurhistorisch karakter van de woonkern Oppuurs. De site krijgt in hoofdzaak een woonfunctie, maar daarnaast is er ruimte voor publieke of commerciële functies die beantwoorden aan lokale en/of toeristisch-recreatieve behoeften.

De invulling van de maatschappelijke bakenfunctie dient te gebeuren vanuit de exceptionele ligging van de graanmolensite en dit zowel op sociaal-economisch als op toeristisch-recreatief vlak. Op sociaal-economisch vlak onderscheidt de site zich door haar functie als startpunt van een slinger van publieke, autovrije ruimten naar het centrum van Oppuurs en de tussenliggende recreatiezone. Deze laatste zal de gemeente in de nabije toekomst eveneens herinrichten. De publieke verbinding die via het recreatiepark ononderbroken doorloopt van de projectzone tot aan de woonkern zorgt voor een sterke en geïntegreerde binding tussen de verschillende deelgebieden. Op die manier vormt de site een generator van ruimtelijk en typologisch open, doch sterk samenhangende structuren zoals wonen, recreatie, kleinhandel, enz.

Daarnaast zal de ontwikkeling van de site ook soelaas brengen aan de overlast die de huidige toegang tot de achterliggende recreatiezone veroorzaakt in de kern van Oppuurs. Dit door deze toegang te integreren in de site Graanmolens. Langsheen het spoor wordt de parking uitgebreid en via een centrale toegangsweg voor fietsers en voetgangers doorheen de site, zal men het recreatieterrein en de kern van Oppuurs kunnen bereiken. Na herontwikkeling zal het project-gebied met andere woorden fungeren als toegangspoort tot het recreatiegebied en de woonkern van Oppuurs.

Op toeristisch-recreatief vlak vormt de site een functioneel knooppunt voor trage wegge-bruikers. Dit omdat de heropgewaardeerde site van de molens een start- en ontmoetings-punt wordt van de Wandelroute Sint-Amands: ‘Lus door Oppuurs en Lippelo (trage wegen)’.

Bovendien is er ook verbinding met de wandellus van Bornem. Naast het start- en ontmoetings-punt van wandelroutes, grenst het project in het westen aan de fietsroute Sint-Amands-Puurs. Ter hoogte van het molengebouw slaat men af richting de kern van Oppuurs. Vanaf de site loopt deze verbinding voor trage weggebruikers door het recreatiegebied naar de kern van Oppuurs. Parallel aan deze fietsroute loopt tenslotte de toeristische spoorweg Dendermonde-Puurs.

Niet alleen voorzieningen als kleinhandel en horeca, maar ook het plaatsen van een monumentaal hoogteaccent en een duidelijke informatieverstrekking (in de vorm van informatie-panelen) over de historiek van de site, het omliggende landschap, de spoorweg en de gemeente Sint- moeten voorbijgangers motiveren om halt te houden bij de site

Zowel landschappelijk als maatschappelijk vlak zal de site met andere woorden volledig verweven zijn met haar omgeving.

Doelstellingen

 

Voorliggend kunstintegratieproject zal de graanmolensite zowel visueel als maatschappelijk opnieuw omtoveren tot baken van Oppuurs en de gemeente Sint-Amands.

Opzet hoogteaccent:

 

  • Het hoogteaccent zal zodanig ontworpen worden dat het refereert naar de inmiddels verdwenen graansilo’s. Op die manier worden niet alleen de vroegere industriële activi-teiten die op de site plaatsvonden terug in herinnering gebracht. Temeer zal dit hoog-teaccent de site terug op de kaart zetten als landschappelijk baken van haar omgeving.
  • Met het plaatsen van dit hoogteaccent wordt een zeer duidelijk zichtbare maar ook een zeer aantrekkelijke toegang gecreëerd tot het achterliggende recreatiegebied.
  • Bij de realisatie van het project wordt gekozen voor een maximale betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Wat het kunstwerk betreft, zullen lokale kunstenaars aangemoe-digd worden om een voorontwerp in te dienen, waaruit uiteindelijk het finale ontwerp zal gekozen worden. Bovendien zal aan de gemeente en de lokale heemkundige kring ge-vraagd worden om een afgevaardigde te selecteren voor de selectiecommissie die het finale ontwerp zal uitkiezen.

    Opzet infopanelen

  • Net als het hoogteaccent zullen ook de infopanelen zodanig ontworpen worden dat ze refereren naar de vroegere activiteiten die op de site plaatsvonden. Minstens een van de borden zal de historiek bovendien inhoudelijk uit de doeken doen zodat voorbijgangers geïnformeerd worden over de vroegere invulling van het projectgebied.
  • De inhoud van de overige infopanelen zal zowel gaan over activiteiten die rondom de site plaatsvinden als over het omliggende landschap. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan de aanwezige wandel- en fietsroutes, de stoomtrein, het recreatiegebied en de woonkern van Oppuurs, de langslopende waterlopen enz. De inhoud van deze borden zal steeds vastge-legd worden in overleg met lokale verenigingen. Dit vergroot opnieuw de betrokkenheid van lokale actoren bij het project.
  • Door de informatieborden als stepstones te plaatsen, worden niet alleen de bewoners, maar ook voorbijgangers aangemoedigd om verder te gaan. Dit versterkt de leefbaarheid van het projectgebied en kern van Oppuurs.
  • Door het plaatsen van de borden wordt de site in zekere zin een ‘openluchtmuseum’ wat toeristen aanmoedigt om het gebied te bezoeken.

Uitvoering

IGEMO

Contactpersoon

Karel De Wilde
Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
015 71 95 41