Laagdrempelige GGZ op het platteland: de 'missing link'

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Wetteren

Projectgegevens

Projectkost

206 280,29 euro

Promotor

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen

Duurtijd

01/11/2018 - 30/04/2021

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Samenwerking rond armoede

Situering

Het psychisch welzijn van een bevolking en van elk individu is één van de meest determinerende factoren van geluk, welvaart en vooruitgang en heeft impact op alle aspecten van een samenleving. De huidige geestelijke gezondheidszorg kampt met een aantal algemene pijnpunten. Niettegenstaande de inspanningen vanuit de overheid rond o.m verbreding van het aanbod vormt de zorg voor geestelijke gezondheid nog steeds geen duidelijk aaneengesloten geheel van voorzieningen en zorgaanbieders. Vaak wordt nog onvoldoende onderling samengewerkt . Er zijn schotten op organisatorisch en op beleidsniveau. Door deze versnippering hebben mensen vaak moeite om hun weg te vinden in een ingewikkeld zorglandschap. Dat blijkt ook voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten vaak een kluwen. Het haast geheel ontbreken van een eerstelijnsaanbod inzake psychische problematieken maakt de plattelandsregio Laarne-Wetteren-Wichelen in het bijzonder kwetsbaar.

Als samenwerkingsverband zien wij het als een absolute meerwaarde een signaalfunctie op te nemen vanuit onze eigen lokale ervaringen vanuit het platteland en deze in te brengen in de diverse overlegorganen die opgericht worden om de reorganisaties mogelijk te maken. Dit samenwerkingsverband wil inzetten op de ‘missing link’ en de ggz als verbindende factor hanteren tussen de diverse beleids- en organisatieontwikkelingen om zo de kans op versnippering te minimaliseren.

Doelstellingen

  • Bevorderen interne regionale KENNISOPBOUW door verspreiden en uitwisselen van ervaringen, kennis en informatie mbt aanpak en resultaten. 
  • Bevorderen van (interne) BETROKKENHEID en draagvlak ten aanzien van de GG en de GGZ. 
  • Bevorderen VERSPREIDING van opgedane kennis en ervaringen: bewustmaken van mogelijkheden tot samenwerking, (‘Good practice’).

We willen een brede populatie van mensen met psychische problemen bereiken met specifieke aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare groepen (sociaal en financieel kwetsbaren, alleenstaanden, land- en tuinbouwers). Een cliënt betaalt € 11,00 per sessie. Mensen met financiële problemen kunnen gratis consulteren. Inzake leeftijd willen we enkel de ondergrens van 18 jaar bewaken. We stellen geen bovengrens.

Uitvoering

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen

Contactpersoon

Inge Baeyens
Sas 13-15
9200 Dendermonde
052 21 36 95