Landschapsgewijs, van landschappelijke waardering naar toeristische waarde

Categorieën

Thema

Streekidentiteit

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Genk

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

277.033,78 euro

Promotor

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Duurtijd

01-11-2013 - 30-06-2015

Situering

Het doel of de missie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland is als volgt geformuleerd: ‘Duurzame streekontwikkeling op basis van de actuele én potentiëlekwaliteiten van natuur, landschap en streekidentiteit van de Hoge Kempen, de Maasvallei en het Kempen~Broek’.Vanuit deze missie worden enerzijds bewoners en bezoekers uitgenodigd om op een zorgzame manier te genieten van  natuur, landschap en de eigenheid van de streek. Anderzijds worden bestuurders en beheerders (gemeenten, landbouwers, natuurverenigingen,...) uitgenodigd om op een zorgdragende manier de waarde en aantrekkelijkheid van natuur en landschap te verhogen.Zo komen we via natuur- en landschapszorg tot méér, waardevolle natuur, die door natuurgerichte recreatie en -toerisme ervaren, beleefd éngewaardeerd wordt.Om deze missie en de doelstellingen in te vullen, werkt het projectteam rond zes werkvelden: Natuur- en landschapszorg, fietsroute -netwerk, wandelwegen- netwerk, GLE Kempen~Broek, Nationaal Park Hoge Kempen, GLE RivierPark Maasvallei.Het projectteam neemt initiatieven op het vlak van:

 • Ondersteuning van de partners (vb. Landschapscentrum)
 • Overleg met betrokkenen (vb. initiëren van projecten met integratie van belangen uit verschillende beleidsvelden)
 • Een betere afstemming tussen partners (vb. signalisatie in bos- en natuurgebieden,)
 • De coördinatie van acties (vb. beeldkwaliteitsplannen op landschapsniveau, initiëren van acties met meerdere partners)
 • Het opzetten en voeren van projectmanagement en pro jectbureau van meer omvangrijke projecten (vb. GrensPark Kempen~Broek, RivierPark Maasvallei en Nationaal Park Hoge Kempen),
 • Het stimuleren en intensiveren van investeringen in natuur, recreatie en duurzaam toerisme (vb. Europese projecten ten behoeve van fiets- en wandeltoerisme, natuur en landschapszorg)
 • Ontwikkelen en inzetten van een geëigend instrumentarium (vb. landschapsteams) en innoverende producten (vb. fietsroute-netwerk, wandelboxen)
 • Een passende communicatie (vb. website, landschapskrant, elektronische nieuwsbrief, rapporten, evenementen,...), promotie (vb. wandelbox) en educatie en sensibilisatie (vb. Rangers, Verkenners voor RivierPark Maasvallei en GrensPark Kempen~Broek,...)

Doelstellingen

 • Het uitbouwen van een kwaliteitsvol en sluitend wandelroutenetwerk in het RivierPark Maasvallei. Hierbij wordt met een minimum aan infrastructuur het RivierPark Maasvallei ontsloten en wordt zo veel mogelijk vermeden om de landschappelijke belevingswaarde van het gebied te belasten met al te veel recreatieve randinfrastructuur. Herkenbare, sobere en doch duidelijke bewegwijzering en informatieverlening worden hiervoor gebruikt. De meest mooie en belevenisvolle wandelroutes worden geselecteerd en waar nodig worden kleine werken uitgevoerd om het nabije landschap aantrekkelijker te maken.
 • Het realiseren van een tweede aantakking met het wandelroutenetwerk in de Hoge Kempen. Hiervoor wordt via Eisden een koppeling gemaakt naar Connecterra (hoofdpoort Nationaal Park in ontwikkeling).
 • Het aanbieden van een gedifferentieerd aanbod aan wandellussen. Door een variatie in de wandellussen te verzekeren heeft de wandelaar de keuze welke wandeling het beste bij hem past. Er zijn zowel korte, middellange als lange wandellussen per wandelgebied. Deze kunnen tevens gecombineerd worden en er kan van het ene wandelgebied overgestapt worden op het andere.
 • Het versterken van de relatie met de lokale horeca- en logiessector, en een koppeling van het overige toeristisch aanbod via een doordachte keuze van de locatie van de startplaatsen en gerichte acties inzake communicatie (vb. tipgeversdagen)
 • Ontsluiten van 't Greven en integreren in het toeristisch aanbod van het RivierPark Maasvallei. Voor dit onder deel wordt geen financiering van Leader gevraagd.
 • Monitoring van het volledig wandelroutenetwerk om zo een zicht te krijgen op de economische meerwaarde voor de regio.
 • Verhogen van beleefbaarheid van de omgeving door een landschapsimpuls te geven waar nodig.
 • Het attent maken van de beoogde doelgroep op de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Door de inrichting van een kwaliteitsvol recreatief product wordt niet alleen een duurzame impuls gegeven aan de lokale horeca- en logiesector, maar worden ook kansen gecreëerd voor een draagvlak voor natuur- en landschapszorg. De kwaliteit van zowel natuur als landschap zijn, vanwege hun intrinsieke waarde, van groot belang voor de kwaliteit van het recreatief product. Ook initiatieven inzake communicatie zijn hiervoor een goed instrument (wandelkaarten, nieuwsbrieven, Maasverkenners,...)
 • De bestaan de raamkozijnen zullen worden voorzien van dubbele beglazing voor een betere isolatie. Voor enkele raamkozijnen zullen de nodige aanpassingen worden gedaan om dubbel glas te kunnen inbouwen.
 • Aan het bestaande dak van de Luysmolen worden dakgoten bevestigd.
 • Het dak van het deel van het molengebouw dat niet is aangewezen tot beschermd monument zal geïsoleerd worden waardoor de ruimte onder het dak kan worden omgevormd (in een latere fase) tot educatieve ruimte voor (bak)workshops. De ruimte zal worden afgewerkt met gipsplaten en worden geschilderd. De werken aan glas en dak worden deels uitgevoerd door de technische dienst van  de gemeente Bocholt. Waar dat het geval is, werden enkel de materiaalkosten opgenomen.
 • In het gedeelte van het molengebouw dat niet is aangewezen tot beschermd monument, zal het bestaande sanitaire blok worden afgebroken. Dit staat momenteel midden in het gebouw waardoor de ruimte niet optimaal kan worden benut. Samen met een architect zal een nieuw voorstel worden uitgewerkt voor een betere integratie van de toiletten, een kleine uitbreiding van de keuken en een koele bergruimte in het molengebouw. Door deze verplaatsing zal de ruimte beter kunnen worden benut als verbruikersruimte en bezoekersonthaal voor het GrensPark Kempen~Broek.
 • Een energiezuinig en duurzaam verwarmingssysteem op houtsnippers zal worden geplaatst om de Luysmolen te verwarmen. In de toekomst zal worden onderzocht of kan worden samengewerkt met het project Energieke Houtkanten voor de levering van houtsnippers.
 • Er wordt 1 informatiebaken geplaatst in de huisstijl die voor toegangspoorten en onthaalpunten in het GrensPark Kempen~Broek werd ontwikkeld. Deze informatiebaken bestaat uit een grote foto met een vooruitspringende zuil. In deze zuil zal informatie worden voorzien over de rol van de mens in het GrensPark en de cultuurhistorische elementen (o.a. watermolens) die je in Kempen~Broek kan tegenkomen. Deze informatie zal deels bestaan uit tekst en deels uit interactieve spelelementen waarmee je zelf op ontdekking kan gaan. Folderbakjes en eventueel een display kunnen deze informatievoorziening aanvullen.
 • De bestaande parking voor 5 voertuigen is te klein en zal worden uitgebreid tot 20 plaatsen. De nieuwe parking sluit aan op de huidige parking en wordt met dezelfde waterdoorlatende materialen (‘gewapend’ gras) aangelegd. Er zal tevens in de onmiddellijke omgeving van de Luysmolen een busparking worden gebouwd. Deze werken worden eveneens door de technische dienst van de gemeente Bocholt uitgevoerd.

Uitvoering

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Contactpersoon

Erwin Christis
Winterslag 87
3600 Genk
089/65 56 70