LANDTOER: Multifunctionele LANDbouwers verhogen het TOERistisch-recreatief aanbod in het Tielts Plateau

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Inagro vzw, Afdeling Maatschappij en Leefomgeving, Dienst landbouwverbreding

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2013

Situering

Dit project bestaat er in om een streekgebonden toeristisch-recreatief aanbod uit te werken met een focus op landbouw. Daarbij is het de bedoeling om een breed scala van lokale en gemeentelijke toeristische, recreatieve, sociale en culturele organisaties in het Tielts Plateau en belanghebbende organisaties (bv. Westtoer) sterk te betrekken bij de uitwerking van dit projectvoorstel. Door de betrokkenheid van diverse organisaties streeft de dienst landbouwverbreding (Inagro vzw) ernaar een verwevenheid te creëren tussen enerzijds het platteland en de aanwezige (multifunctionele) landbouw en anderzijds het lokale sociale, recreatieve, culturele en economische leven van inwoners en omwonenden. Door deze nauwe samenwerking tussen lokale verenigingen en landbouwers, krijgen alle betrokkenen de kans zich kenbaar te maken aan het grote publiek - inwoner en toerist/recreant - wat een versterking is voor de visibiliteit van en de bedrijvigheid in de regio.

De doelstelling van dit projectvoorstel is tweeledig:

 • Het project beoogt enerzijds de bekendmaking van landbouw in al zijn facetten bij het grote publiek. Door initiatieven uit te werken met landbouwbedrijven worden de primaire en multifunctionele landbouwactiviteiten op een realistische, hedendaagse en toegankelijke wijze kenbaar gemaakt bij het grote publiek;
 • Anderzijds wenst dit project een sterke synergie te creëren bij de aanwezige lokale (culturele, toeristische, recreatieve, landbouw, etc.) actoren door samen te werken aan de hierna beschreven projectacties. Dit project stimuleert community building, waardoor de dynamiek in de regio wordt aangewakkerd en versterkt. Dit zorgt ook voor een versterking van de regional branding van het Tielts Plateau. Door het creëren van een dynamische regio krijgt de regio bekendheid, kan de regio zich profileren en kan de regio bijgevolg ook inzetten op het aantrekken van consumenten, bewoners, toeristen, investeerders, etc.

Deze projectdoelstelling is vernieuwend vanwege de klemtoon op samenwerking en netwerking tussen enerzijds landbouwers en anderzijds diverse lokale actoren in de regio.

Met dit projectvoorstel wil de dienst landbouwverbreding (Inagro vzw) de inwoner van het Tielts Plateau en de toerist/recreant de regio, en in het bijzonder het landbouw-landschap, laten ontdekken. Daarbij wordt gestreefd de kloof tussen de landbouwer en de burger te verkleinen.

De projectactiviteiten worden opgezet in samenwerking met enerzijds de aanwezige (multifunctionele) landbouwers en anderzijds lokale actoren en andere betrokken organisaties.

Daarnaast wenst dit project zijn acties te richten op enerzijds de inwoner of burger en anderzijds de toerist of recreant. Alle leeftijdscategorieën worden daarbij aangesproken.

Momenteel stellen actieve landbouwbedrijven/bezoekboerderijen hun deuren hoofdzakelijk open voor groepen van minimum 20 personen. Ook bij kleine groepen, in hoofdzaak jonge gezinnen met kinderen, leeft er een sterke vraag om het echte boerderijleven te ontdekken en te beleven. Op dit moment is er onvoldoende aanbod bij de boerderijen om op de behoefte van deze doelgroep in te gaan. Deze lacune kwam ook sterk naar voren tijdens een enquête die door de dienst landbouwverbreding (Inagro vzw) in 2011 werd uitgevoerd naar aanleiding van plaatsgevonden evenementen.

Met dit project wenst de dienst landbouwverbreding (Inagro vzw) in te gaan op de opportuniteiten die deze specifieke behoefte biedt en die nu momenteel onvoldoende worden benut. Door een toeristisch-recreatief aanbod uit te werken met de (multifunc-tionele) landbouwers en daarbij samen te werken met een breed scala aan lokale en gemeentelijke diensten en betrokken organisaties, krijgen ook deze kleine entiteiten de mogelijkheid het actieve boerderijleven te beleven in de regio het Tielts Plateau op een manier die het best bij hun past.

Dit project omvat 3 acties:

 • Het project plant in 2012 het ontwikkelen en de implementatie van 3 gps-plattelandsroutes (Actie 1);
 • Om deze routes te lanceren en bekend te maken bij het grote publiek zal in 2012 een boerderijevenement worden georganiseerd op een 4-tal landbouwbedrijven (Actie 2a);
 • In 2013 zullen er 8 toeristisch-recreatieve plattelandsarrangementen uitgewerkt worden tussen (multifunctionele) landbouwers en lokale actoren (Actie 3);
 • Deze arrangementen worden in 2013 bekend gemaakt op een 2de editie van een boerderijevenement op een 4-tal landbouwbedrijven (Actie 2b).

Doelstellingen

Het project heeft volgende doelstellingen:

 • Uitbreiden van het toeristisch-recreatief aanbod met als doel de plattelandsbe-leving in de regio te verhogen;
 • Verruimen van de economische basis van een aantal landbouwbedrijven en zo zorgen voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw op deze bedrijven;
 • Verkleinen van de kloof tussen landbouwer en burger;
 • Plattelandsondernemers stimuleren om de dynamiek op het platteland te vergroten waardoor de leefbaarheid op het platteland stijgt;
 • Samenwerking faciliteren tussen verschillende lokale actoren met het doel elkaar te versterken en te komen tot een duurzame samenwerking.

Uitvoering

Inagro vzw, Afdeling Maatschappij en Leefomgeving, Dienst landbouwverbreding

Contactpersoon

Anneleen Dedeyne
Anneleen Dedeyne
8800 Rumbeke-Beitem
051/27 32 26